Ekspertutvalget for kvinne- og likestillingspolitikk

Norges kvinnelobby har etablert et ekspertutvalg med et bredt mandat om å gi råd om politikk på felt som berører jenters og kvinners situasjon og likestilling. Ekspertutvalget er et uavhengig faglig organ. Medlemmene oppnevnes av styret.

Utvalget består av

Cathrine Holst – leder

holstCathrine Holst er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun er også forsker I (forskningsprofessor) ved ARENA Senter for europaforskning ved samme universitet og tilknyttet CORE – Kjernemiljø for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning. Hennes forskningsområder er politisk sosiologi og demokratiforskning, sosial og politisk teori, kunnskap og ekspertise i politikken, EU, den nordiske modell og europeisk integrasjon, likestillingspolitikk, feministisk teori og kjønnsforskning. Holst redigerte boken Kjønnsrettferdighet (2002) på oppdrag fra Makt- og demokratiutredningen, utgav boken Hva er feminisme (2009) og har vært redaktør for Nytt Norsk Tidsskrift.

Karin Bruzelius – medlem

bruzeliusKarin Bruzelius er tidligere høyesterettsdommer, og er fra 2018 leder i Norsk Kvinnesaksforening. Hun har tidligere vært ekspedisjonssjef i Justisdepartementet, advokat i Sjøassurandørenes Centralforening, departementsråd i Samferdselsdepartementet og medlem av Den faste voldgiftsdomstolen i Haag. Hun er i dag tilknyttet Nordisk institutt for sjørett. Bruzelius ledet arbeidet med Norges kvinnelobbys skyggerapport til FNs kvinnediskrimineringskomité i 2017.

Beatrice Halsaa – medlem

halsaaBeatrice Halsaa er professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesseområder omfatter likestillingspolitikk, kvinnebevegelsen, multikulturalisme, politisk deltakelse og representasjon, utopier, feminisme og feministisk teori. Hun er tidligere medlem av arbeidsutvalget i Norsk Kvinnesaksforening.

Anne Hellum – medlem

hellumAnne Hellum er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hellums hovedområder er diskriminerings- og likestillingsrett, kvinnerett, menneskerettigheter og internasjonal utvikling, afrikansk rett og rettssosiologi. Hellum er en av verdens ledende eksperter på kvinnekonvensjonen. Hun er medlem av Norsk Kvinnesaksforening.

Eirinn Larsen – medlem

larsenEirinn Larsen er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsområder er bl.a. kvinne- og kjønnshistorie, sosial- og minoritetshistorie og økonomisk historie. Larsen var medredaktør av boken Norsk likestillingshistorie i forbindelse med stemmerettsjubileet.

Tidligere medlemmer

Hege Skjeie

Medlem 2016–2018

skjeieHege Skjeie var sentral i etableringen av Norges kvinnelobbys ekspertutvalg og var medlem til sin død i 2018. Hun var professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og var tidligere leder av det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget (Skjeie-utvalget).