Stifterne av Norges kvinnelobby foran portrettet av Gina Krog

Norges kvinnelobby ble etablert mandag 27. januar 2014 av en rekke kvinneorganisasjoner i Norge.

Norges kvinnelobby er en paraplyorganisasjon for den norske kvinnebevegelsen og skal arbeide for å ivareta jenters og kvinners menneskerettigheter, for å integrere jenters og kvinners perspektiver i alle politiske, økonomiske og samfunnsmessige prosesser, og for å avskaffe alle former for diskriminering av jenter og kvinner. Norges kvinnelobby vil ha et særlig fokus på oppfølgingen av FNs kvinnekonvensjon i Norge.

Den nye organisasjonen har lignende organisasjoner i andre land, blant dem Sveriges Kvinnolobby og European Women’s Lobby på EU-nivå, som forbilder.

Likestillingsutvalget, med NOUene «Struktur for likestilling 2011:18» og «Politikk for likestilling 2012:15», dokumenterte store likestillingsutfordringer i Norge. En av flere anbefalinger var å stimulere til et flerdimensjonalt likestillingsarbeid innen organisasjoner og mellom organisasjoner. Utvalget fastslo også at det manglet samrådsfora mellom myndigheter og organisasjoner som arbeider med kjønnslikestilling, og at det er viktig å skape gode offentlige rom for slike spørsmål. Et styrket sivilt samfunn er en forutsetning for å kunne gi likestillingsarbeidet den kraften som er nødvendig for å få til et reelt likestillingsløft. Opprettelsen av Norges kvinnelobby er derfor i tråd med Likestillingsutvalgets anbefalinger. Norges kvinnelobby er åpen for andre organisasjoner som er partipolitisk uavhengige og primært jobber for kvinners interesser i Norge.

I styret sitter Fakhra Salimi (MiRA-Senteret), Lone Alice Johansen (Krisesentersekretariatet), Marta Trzcinska (Juridisk rådgivning for kvinner), Madeleine Schultz (Kvinnefronten) og styreleder Margunn Bjørnholt (Norsk Kvinnesaksforening).

Etableringen av Norges kvinnelobby fant sted i lokalene til Norges eldste kvinneorganisasjon, Norsk Kvinnesaksforening, foran portrettet av Gina Krog, som var kjent som «høvdingen i kvinnebevegelsen» og som grunnla fire kvinnesaksorganisasjoner fra 1884.

Stiftere

Stifterne var (fra venstre mot høyre i bildet) Karin Beate Theodorsen (Norsk Kvinnesaksforening), Madeleine Schultz (Kvinnefronten), Daisy Elizabeth Sjursø (Kvinnefronten), Marta Trzcinska (JURK), Fahkra Salimi (MiRA-Senteret), Margaret Eide Hillestad (Kvinneuniversitetet i Norden), Margunn Bjørnholt (Norsk Kvinnesaksforening), Tove Smaadahl (Krisesentersekretariatet), May Johanne Bakkland Ness (SNF-Sámi NissonForum/Samisk KvinneForum), Ane Stø (Ottar) og Lone Alice Johansen (Krisesentersekretariatet).