SV foreslår igjen at Norges kvinnelobby skal få støtte over statsbudsjettet. Paraplyorganisasjonen for den norske kvinnebevegelsen får fortsatt ikke en krone i statlig støtte, etter fem års aktivitet.

Den manglende støtten er diskriminering av kvinner i Norge fastslår ekspertrapport til FN skrevet av høyesterettsdommer Karin Bruzelius.

This article is also available in English

I SVs alternative statsbudsjett for 2019 foreslår SV å øke bevilgningen til arbeidet for likestilling mellom kjønnene og at Norges kvinnelobby får plass på statsbudsjettet. SV har fremmet det samme forslaget om støtte til Norges kvinnelobby hvert år siden 2014, uten å få gehør for en satsing på likestilling fra de andre partiene. Norges kvinnelobby har helt siden 2014 krevd plass på statsbudsjettet på linje med andre sammenlignbare organisasjoner. Den gangen uttalte Norges kvinnelobby i høring i Stortingets familie- og kulturkomité:

– Dagens underfinansiering av arbeidet for å avskaffe all diskriminering av kvinner i Norge, herunder underfinansieringen av kvinneorganisasjonene, er et alvorlig hinder for fullt demokrati og full likestilling mellom kvinner og menn, og et brudd på Norges forpliktelser overfor kvinner i Norge.

Kvinnelobby-leder Margunn Bjørnholt i Stortinget, 2014

– Grunnmuren i arbeidet for å sikre norske kvinner rettigheter

Norges kvinnelobby har som formål å arbeide for å avskaffe all diskriminering av jenter og kvinner og har FNs kvinnekonvensjon (CEDAW) som et viktig grunnlagsdokument for vårt arbeid. Norges kvinnelobby ble etablert i 2014 av de sentrale kvinneorganisasjonene i Norge, etter initiativ fra tidligere lagtingspresident, assisterende utenriksråd og styreleder i UNICEF internasjonalt Torild Skard, i tråd med anbefalingene fra det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget (utvalgets leder Hege Skjeie deltok i arbeidet med Norges kvinnelobby) og etter modell av tilsvarende organisasjoner i Sverige og EU. Norges kvinnelobby har ti medlemsorganisasjoner, favner bredden i den norske kvinnebevegelsen og er partipolitisk nøytral. Likestillings- og diskrimineringsombudet beskrev våre stifterorganisasjoner som «selve grunnmuren i arbeidet for å sikre norske kvinner rettigheter» og uttalte om etableringen av Norges kvinnelobby:

– Endelig! Det er veldig viktig at så mange kvinneorganisasjoner nå går sammen for å jobbe for en styrket og bedre likestillingssituasjon i Norge

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud, 2014

Nåværende leder for Norges kvinnelobby er professor i offentlig rett og tidligere prorektor ved UiO Ragnhild Hennum.

CEDAW-skyggerapport: Manglende støtte er diskriminering av kvinner

Norges kvinnelobby har gjennom fem år stått for en betydelig aktivitet med faglige og andre arrangementer og deltagelse i ulike FN-sammenhenger, og samler både de sentrale kvinneorganisasjonene og de ledende ekspertene på kvinners rettigheter i Norge. Norges kvinnelobby fyller en viktig rolle i oppfølgingen av FNs kvinnekonvensjon i Norge. I løpet av 2018 har Norges kvinnelobby bl.a. arrangert debattmøter om seksuell trakassering og voldtekt, medlemmene av styret og ekspertutvalget har bidratt i en rekke andre faglige sammenhenger og før jul var Norges kvinnelobby blant arrangørene av det tradisjonsrike fakkeltoget til ære for fredsprisvinnerne Nadia Murad og Denis Mukwege sammen med Norges fredsråd og Kirkens Nødhjelp. Etter forslag fra Norges kvinnelobby ble vårt styremedlem Rachel Eapen Paul også innvalgt i Europarådets ekspertgruppe mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Norges kvinnelobby bidrar også regelmessig med høringsuttalelser og har produsert to skyggerapporter til FN.

Likevel får Norges kvinnelobby fortsatt ikke så mye som en krone i statlig støtte – i en situasjon der andre organisasjoner og en innvandringsfiendtlig blogg får millioner i statsstøtte av Erna Solbergs regjering.

Den manglende støtten til Norges kvinnelobby ble påpekt som et eksempel på diskriminering av kvinner i Norge og et brudd på Norges konvensjonsforpliktelser etter FNs kvinnekonvensjon i Norges kvinnelobbys skyggerapport til CEDAW-komiteen i 2017, ført i pennen av høyesterettsdommer Karin Bruzelius fra Norges kvinnelobbys ekspertutvalg.

Les også