Styret 2017–2018

Ragnhild Hennum – leder

Ragnhild Hennum er professor i offentlig rett og prorektor ved Universitetet i Oslo. Hun er styreleder i Oslo krisesenter, styreleder i Unirand, styremedlem i Forskningsparken i Oslo, varamedlem i styret for Stiftelsen Lovdata, og har bl.a. vært medlem av det regjeringsoppnevnte Voldtektsutvalget, Juryutvalget og leder for Voldsoffererstatningsutvalget. Hennes forskningsområder omfatter bl.a. seksuelle overgrep mot barn, straffutmåling, seksualisert vold generelt og tvangsekteskap.

Stina Bergsten – styremedlem

Stina Bergsten er siviløkonom og rådgiver i Norsk Arbeidmandsforbund. Hun har tidligere arbeidet med prostitusjonsspørsmål på Coalition Against Trafficking in Women i New York, på krisesenter og med flyktninger. Hun sitter i styret og arbeidsutvalget i Kvinnefronten. Hun er særlig engasjert i kvinners økonomiske rettigheter og arbeidsliv.

Lone Alice Johansen – styremedlem

Lone Alice Johansen er seniorrådgiver og informasjonsansvarlig ved Krisesentersekretariatet. Hun er utdannet master i psykologi og har tidligere vært seniorrådgiver i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Rachel Eapen Paul – styremedlem

Rachel Eapen Paul er kriminolog og fagdirektør hos Likestillings- og diskrimineringsombudet med ansvar for kjønnsbasert vold. Hun har særlig arbeidet med spørsmål knyttet til innvandrerkvinner, menneskehandel, tvangsekteskap og vold mot kvinner. Hun har ledet flere norskfinansierte bistandsprogrammer rettet mot kvinner i Midtøsten; bl.a. ledet hun Kirkens Nødhjelps regionale program for demokratibygging og menneskerettigheter for jenter og kvinner i Irak. Hun var medlem av det regjeringsoppnevnte Kvinnevoldsutvalget og er styremedlem i Juridisk rådgivning for kvinner og Oslo krisesenter.

Khansa Asghar Ali – varamedlem

Khansa Asghar Ali er rådgiver ved MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn.

Gudrun Eliissá E. Lindi – varamedlem

Gudrun Eliissá E. Lindi er styremedlem i SNF-Sámi NissonForum/Samisk KvinneForum.

Bjørg Ofstad – varamedlem

Bjørg Ofstad er medlem av Norsk Kvinnesaksforening.


Tidligere styremedlemmer