Fakkeltog i Oslo 25. november: FNs internasjonale dag for bekjempelse av vold mot kvinner

Søndag 25. november – Program for fakkeltoget
STOPP VOLDTEKTENE – DØM OVERGRIPERNE – KVINNER KREVER FRED, FRIHET OG RETTSSIKKERHET NÅ!
Kl. 17:00 Oppmøte, Jernbanetorget
Appeller:
• Ranveig Kvifte Andresen, Dixi ressurssenter for voldtatte
• Sofia Rana, Rødt
Kl. 17:15 Avmarsj for fakkeltoget
Kl. 17:30 Ankomst til Eidsvolls plass
Appeller:
• Frøydis Patursson, leder av Juridisk rådgivning for kvinner, JURK
• Mina Adampour, lege og samfunnsdebattant
Stortingspresident Tone W. Trøen tar imot fakkeltoget og oppropet
Kl. 18:00 Slutt

Ordstyrer: Ane Stø, Kvinnegruppa Ottar
Vipps for fakkel og støtte til arrangementet: 140042
eller send penger til konto nr. 0530 40 82293
For arrangementer andre steder i landet, se www.kvinnelobby.no

Opprop som skal overleveres på Eidsvolls plass 25. november
25. november – FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner

STOPP VOLDTEKTENE – DØM OVERGRIPERNE – KVINNER KREVER FRED, FRIHET OG RETTSSIKKERHET NÅ!

Voldtekt er et kriminelt overgrep, et folkehelseproblem og en krigsforbrytelse i krigs- og konfliktområder.

I Norge anmeldes årlig om lag 1500 voldtekter, bare halvparten blir etterforsket. Påtalemyndighetene reiser sak for under en tredel av de etterforskede sakene, og under 10 % av de anmeldte blir dømt. Svært mange kvinner unnlater å melde fra om voldtekter av frykt for å ikke bli trodd. Siste år har vi sett flere rettsaker der advokater og lekdommerne fordømmer ofrene og unnskylder overgriperne. Det er for få etterforskere og de forbereder sakene for sent og for dårlig. Regjeringen foreslår reduserte budsjetter til rettsapparatet. Dette kan vi ikke godta.

Vi krever rettssikkerhet
– Norsk lov må definere voldtekt slik internasjonale konvensjoner krever: Sex uten bevisst samtykke er voldtekt
– Fagdommere må læres opp og lekdommere må veiledes bedre om rettsgrunnlaget
– Alle kommuner må ha et godt hjelpetilbud til de overgrepsutsatte
– Rettssystemet må gjennomgås og endres slik at seksualforbrytere dømmes og kvinner og barn får rettssikkerhet
– Stortinget må bevilge mer penger til flere etterforskere og kompetanseheving i alle ledd

FNs kvinnekommisjon har flere ganger kritisert norske myndigheter for manglende forebyggende arbeid med vold mot kvinner. De er bekymret over det høye antallet henleggelser og frifinnelser og de milde straffene som gjerningsmennene i volds- og voldtektssaker får. FN mener det er nødvendig både med lovendringer og forebygging, i tillegg til opplæring av politi og dommere og generelle holdningskampanjer for å få flere forbrytere dømt.

Vi krever innsats for holdningsendringer – voldtekt er et folkehelseproblem
– Holdningskampanjer om voldtekt og samtykke før sex
– Økt kunnskap blant lærere, ungdomsarbeidere og helsepersonell om voldtekt og konsekvensene dette har for ofrene
– Samtykke før sex må inn i seksualundervisningen og gutter må i ung alder lære et godt kvinnesyn og å respektere kvinner

Voldtekt og seksualisert vold er et internasjonalt problem
Kvinner er særlig utsatt for voldtekt i krig og konflikter. Kvinner og barn skades for livet, mens overgriperne hylles som krigshelter. I forbindelse med fredsprisen 2018 må Norge bidra til at slike forbrytelser tas opp med mye større alvor i internasjonale fora. Det må tas opp i FN og FNs organer, på internasjonale konferanser, i forhandlinger om konfliktløsning og i internasjonale og bilaterale samtaler.

Vi krever at verdenssamfunnet tar ansvar – og at Norge reiser saken
– Vi krever slutt på at militære styrker forgriper seg på kvinner og barn i konfliktområder
– Voldtektsforbrytere må straffes som krigsforbrytere
– Barneekteskap og salg av jentebarn må opphøre
– Abort ved graviditet etter voldtekt må bli en global rettighet

Støttes av: Oslo Kvinnesaksforening, Kvinnegruppa Ottar, Kvinnefronten, Krisesentersekretariatet, Norges Kvinnelobby, Samisk kvinneforum, JURK, Oslo Venstrekvinnelag, Rødt Oslo, Oslo SV, SU, FOKUS, Oslo Senterkvinner, Oslo sosialistiske studenter, Feministisk Initiativ Oslo, LO Oslo, Kurdisk Kvinnenettverk, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU), Kvinner på Tvers, NKU, Ungkommunistene i Norge, KFUK-utvalget.