Krav til den nye Regjeringen og det nye Storting

Årsmøtet i Norges Kvinnelobby, 7. september 2021, har vedtatt følgende
krav til det nye Stortinget og den nye Regjeringen:

 1. Norges kvinnelobby reagerer på at det i en årrekke har vært manglende prioritering av
  kvinneorganisasjonene i statsbudsjettet. Vi har tatt opp dette mange ganger i høringer om
  statsbudsjettet, uten å bli hørt. Resultatet er at hverken de enkelte kvinneorganisasjoner
  eller paraplyorganisasjonen Norges kvinnelobby kan fylle sine roller som samfunnsaktører
  og hørings- og innspillsinnstans for departement og politikere. Vi har heller ikke ressurser
  til et aktivt samarbeid med andre kvinnelobbyer i Europa. Vi håper at den nye regjeringen
  vil anerkjenne kvinneorganisasjonene som en viktig del av sivilsamfunnet ved å prioritere
  økonomisk støtte til disse.
 2. Norges Kvinnelobby ber det nye Stortinget om å innfri kvinnenes krav om å styrke retten
  til selvbestemt abort. Vi trenger en lov som sikrer at det til syvende og sist er kvinnens
  valg. Stortinget har vedtatt endringer i bioteknologiloven, men har så langt manglet
  politisk vilje til å sørge for iverksettelse av tiltakene. Det må settes inn nok ressurser, slik
  at tiltakene, som tidlig ultralyd og NIPT-test, blir en fullverdig del av det offentlige
  helsetilbudet.
 3. Norges Kvinnelobby krever at det fremmes og vedtas lovbestemmelser som definerer sex
  uten samtykke som voldtekt. Istanbulkonvensjonen har et tydelig krav om samtykke, og
  Norge har flere ganger fått kritikk fra FNs kvinnekomité for å ikke ha en samtykkebasert
  lovgivning. Det er på tide at Norge nå slutter seg til de mange europeiske statene som har
  tatt kvinners seksuelle integritet på alvor.
 4. Norges kvinnelobby støtter at Norge fremdeles skal ha et forbud mot sexkjøp. Kampen
  mot menns kjøp av kvinner i prostitusjon er en del av både nasjonal og internasjonal
  kvinnekamp. Også i vårt land medfører sexkjøp at mange fattige og sårbare kvinner
  utnyttes og krenkes. Å kjøpe seg tilgang til sex for penger er en umoralsk og skadelig
  handling. Intensjonene med loven var, i tillegg til å gjøre sexkjøp til en ulovlig handling, å
  forebygge trafficking og hjelpe kvinner ut av prostitusjon. Stortinget må prioritere å styrke
  hjelpetiltak og exit-programmer slik at kvinner får en reell og trygg mulighet til å komme
  seg ut av prostitusjon.
  Norges Kvinnelobby
  v/ Årsmøtet