Medlemskap

Partipolitisk uavhengige organisasjoner som aksepterer og arbeider for formålene beskrevet i Norges kvinnelobbys vedtekter (§ 2) (se nærmere om vår politiske plattform her) kan bli medlemmer av Norges kvinnelobby.

Norges kvinnelobby har som formål å fremme alle jenters og kvinners menneskerettigheter på grunnlag av bl.a. FNs kvinnekonvensjon (CEDAW) og andre menneskerettsinstrumenter. I vårt arbeid for jenters og kvinners menneskerettigheter tar Norges kvinnelobby utgangspunkt i CEDAW-komiteens interseksjonelle perspektiv på jenter og kvinner som sammensatte og flerdimensjonale kategorier, og komiteens forståelse av diskriminering i samsvar med internasjonale menneskerettighetsnormer. Norges kvinnelobby arbeider for å bekjempe all diskriminering av alle jenter og kvinner i tråd med denne brede forståelsen, og har dermed som oppgave å ivareta interessene til alle som identifiserer seg som jenter og kvinner (mer her). I tråd med dette grunnlaget er NKL mot alle former for diskriminering som krenker minoritetsgruppers menneskerettigheter, herunder alle former for rasisme, homofobi, transfobi og funksjonsdiskriminering. Medlemsorganisasjoner må respektere mangfoldet blant jenter og kvinner.

Noen av NKLs medlemsorganisasjoner, som Norsk Kvinnesaksforening og Norske Kvinners Sanitetsforening, er åpne for alle uansett kjønn, mens andre bare er åpne for dem som identifiserer seg som kvinner. NKL aksepterer disse to medlemspraksisene hos medlemsorganisasjonene som forenlige med NKLs vedtekter og politiske grunnlag. I tråd med at vi har medlemsorganisasjoner som er åpne for alle kjønn er kjønn heller ikke noe kriterium for å ha verv i Norges kvinnelobby.

Årsmøtet godkjenner nye medlemmer. Søknad må sendes styret i god tid før årsmøtet. Kontakt styreleder for mer informasjon. Søknader må inneholde en klargjøring av om søkerinstitusjonen godtar NKLs politiske plattform og formål om å kjempe for alle jenters og kvinners menneskerettigheter.

Medlemskontingenten er for tiden 2500 kroner.

Norges kvinnelobby er en paraplyorganisasjon og har derfor ikke individuelle medlemmer.