Nei til økt botidskrav

Norges kvinnelobby deltar i markering mot økning av botidskravet ved famileinnvandring den 8. mai 2015. Leder Margunn Bjørnholts appell:

Regjeringens forslag om økt botidskrav for permanent oppholdstillatelse er en trussel mot en sårbar gruppes frihet og mot oss alle.  Innvandringhensyn må ikke veie tyngre enn grunnleggende rettigheter.

Regelen om botidskrav vil si at dersom utlendingens grunnlag for opphold i Norge ikke lenger er til stede etter tre år, vil utlendingen som hovedregel ikke få fortsatt opphold i Norge. De som kommer gjennom familieinnvandring mister dermed retten til permanent opphold i Norge der samlivsbrudd skjer før perioden er omme.

Mira-senteret og flere av de andre medlemsorganisasjonene i Norges kvinnelobby har i en årrekke kritisert 3-årsregelen fordi regelen ikke tar tilstrekkelig hensyn til innvandrerkvinners rettssikkerhet. Innvandrerkvinner behandles som vedheng til sine ektefeller, noe som hindrer integrering og gjør henne avhengig av ektefellen.

Det er kjent at regelen skremmer mange utsatte kvinner og barn til å bli værende i voldelige forhold. Kravet om å bo sammen gjør også at man ikke fritt kan søke arbeid og utdanning der det er å få. Norge har fått kritikk i FNs kvinnekomité for 3-årsregelen. I stedet for å fjerne eller korte ned 3-årsregelen foreslår regjeringen imidlertid nå å øke botidskravet fra tre til fem år.

Vi ønsker ikke en utvikling hvor fulle rettigheter bare skal gjelde for etnisk norske, mens innvandrere med lovlig opphold i Norge må vente i fem år for å få like rettigheter. Men det rammer ikke bare innvandrere. Prioritering av kontroll og innvandringspolitiske hensyn over grunnleggende rettigheter for denne gruppen svekker og undergraver også respekten for menneskers autonomi og vern mot vold generelt, noe som rammer oss alle. En økning av bostedkravet til fem år gjør oss alle mer ufrie. Det er et skritt i feil retning.