Norges kvinnelobbys synspunkter på statsbudsjettet 2016

Innspill til Stortingets familie- og kulturkomite

Norges kvinnelobby, som organiserer kjernen av organisasjoner som arbeider for kvinner rettigheter i Norge, er ikke tilgodesett med noen form for støtte over statsbudsjettet. Dagens underfinansiering av arbeidet for avskaffe all diskriminering av kvinner i Norge, herunder underfinansieringen av kvinneorganisasjonene, er et alvorlig hinder for fullt demokrati og full likestilling mellom kvinner og menn, og et brudd på Norges forpliktelser overfor kvinner i Norge.

Norges kvinnelobby ble stiftet i januar 2014 som et samarbeidsforum for organisasjoner som har som formål å ivareta kvinners interesser i Norge, og består av ti organisasjoner. Norges kvinnelobby representerer en viktig og nødvendig styrking av kvinnebevegelsen i Norge. I 2015 skulle grunnlaget legges for en ny giv i arbeidet med å implementere vedtatte forpliktelser for å avskaffe all diskriminering av kvinner i tråd med FNs Kvinnekonvensjon. Her er kvinneorganisasjonene tiltenkt en viktig rolle. Norges kvinnelobby og våre medlemsorganisasjoner ønsker å bidra til dette gjennom arbeid i Norge, gjennom FN og i andre internasjonale fora. Norges kvinnelobby vil styrke kvinneorganisasjonenes rolle i politikkutformingen. Dette er bare mulig om Norges kvinnelobby og kvinneorganisasjonene tilføres ressurser.

I tillegg til manglende bevilgning til Norges kvinnelobby opplever flere av våre medlemsorganisasjoner en reduksjon i bevilgningene, og i BLDs budsjett er kriteriene for aktivitetstilskudd innsnevret på en måte som i praksis utelukker størstedelen av arbeidet for kvinners rettigheter. Her heter det nå:

«For aktivitetstilskot vil aktivitetar som bidreg til styrking av kjønnutradisjonelle utdanningsval, likestillingsarbeid for kvinner med minoritetsbakgrunn samt likestillingsarbeid knytt til menn si rolle bli prioritet». Vi ber derfor om

 

  • egen grunnbevilgning til Norges kvinnelobby over statsbudsjettet på Barne-, familie-, likestilling- og inkluderingsdepartementets budsjett, som står i et rimelig forhold til det andre organisasjoner får
  • økning av bevilgningen til de kvinnepolitiske organisasjonene i BUFdir i tråd med likestillingsutvalgets anbefalinger
  • Endring av de foreslåtte kriteriene for aktivitetstilskudd i BUFdir, slik at organisasjoner som arbeider med kvinners rettigheter ikke utelukkes