Norges kvinnelobbys skyggerapport til CEDAW-komiteen

Norges kvinnelobbys skyggerapport til FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW-komiteen) om Norges implementering av FNs kvinnekonvensjon er nå klar. Norsk Kvinnesaksforening, MiRA-Senteret og Krisesentersekretariatet har stått for utarbeidelsen av rapporten. Arbeidet med rapporten har vært ledet av tidligere høyesterettsdommer Karin Bruzelius, som er medlem av Norges kvinnelobbys ekspertutvalg.

En viktig lov

Regjeringen har lagt frem forslag om ny lov om endring av juridisk kjønn. Kvinnebevegelsen ønsker loven velkommen. Loven er en milepæl for skeives rettigheter i Norge, sier NKL-leder og NKF-leder Margunn Bjørnholt.

Norges kvinnelobby til FNs kvinnekommisjonsmøte

Norges kvinnelobbys leder Margunn Bjørnholt deltar i den norske offisielle delegasjonen til FNs kvinnekommisjonsmøte i New York i mars 2016. Årets tema er økonomisk og politisk styrking av kvinner og bærekraftig utvikling. Kvinnekommisjonen vil også evaluere innsatsen siden 2013 da avskaffelse av vold mot kvinner var tema.