Skyggerapporter om status for kvinnekonvensjonen (CEDAW) i Norge

Norges kvinnelobby koordinerer arbeidet med en egen skyggerapport til FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW-komiteen) om status for implementeringen av kvinnekonvensjonen (CEDAW) i Norge. Arbeidet med 2017-rapporten ble ledet av tidligere høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius, som er medlem av Norges kvinnelobbys ekspertutvalg.

Bakgrunn

Norges kvinnelobby har som formål å arbeide for å fremme kvinners menneskerettigheter på grunnlag av FNs kvinnekonvensjon, handlingsprogrammet fra FNs 4. kvinnekonferanse i Beijing og andre grunnleggende dokumenter om kvinners friheter og menneskerettigheter. Norges kvinnelobby er en paraplyorganisasjon for kvinnebevegelsen i Norge.

Som ledd i sin overvåkning av kvinnekonvensjonen gjennom statsrapporteringsprosedyren oppfordrer FNs kvinnediskrimineringskomité sivilsamfunnsorganisasjoner til å levere skyggerapporter for å gi komiteen et bredere grunnlag for å vurdere hvordan den aktuelle staten oppfyller sine konvensjonsforpliktelser. NKFs arbeid med CEDAW-rapporteringen dannet et viktig utgangspunkt for etableringen av NKL.

Tidligere rapporter