Ekspertutvalget for kvinne- og likestillingspolitikk

Norges kvinnelobby har etablert et ekspertutvalg som skal gi råd om politikk på felt som berører jenters og kvinners situasjon og likestilling. Ekspertutvalget er et uavhengig faglig organ, og medlemmene oppnevnes av styret.

Utvalget består av

Cathrine Holst – leder

holstCathrine Holst er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun er også forsker I ved ARENA Senter for europaforskning ved samme universitet og tilknyttet CORE – Kjernemiljø for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning. Hennes forskningsområder er politisk sosiologi og demokratiforskning, sosial og politisk teori, kunnskap og ekspertise i politikken, EU, den nordiske modell og europeisk integrasjon, likestillingspolitikk, feministisk teori og kjønnsforskning. Holst redigerte boken Kjønnsrettferdighet (2002) på oppdrag fra Makt- og demokratiutredningen, utgav boken Hva er feminisme (2009) og har vært redaktør for Nytt Norsk Tidsskrift.

Karin Bruzelius – medlem

bruzeliusKarin Bruzelius er jurist og tidligere høyesterettsdommer. Hun har også vært ekspedisjonssjef i Justisdepartementet, departementsråd i Samferdselsdepartementet og medlem av Den faste voldgiftsdomstolen i Haag. Hun har vært leder i Norsk Kvinnesaksforening. Hun er i dag tilknyttet Nordisk institutt for sjørett. Bruzelius leder arbeidet med Norges kvinnelobbys skyggerapport til FNs kvinnediskrimineringskomité.

Beatrice Halsaa – medlem

halsaaBeatrice Halsaa er professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesseområder omfatter likestillingspolitikk, kvinnebevegelsen, multikulturalisme, politisk deltakelse og representasjon, utopier, feminisme og feministisk teori.

Anne Hellum – medlem

hellumAnne Hellum er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hellums hovedområder er diskriminerings- og likestillingsrett, kvinnerett, menneskerettigheter og internasjonal utvikling, afrikansk rett og rettssosiologi. Hellum er en av verdens ledende eksperter på kvinnekonvensjonen.

Eirinn Larsen – medlem

larsenEirinn Larsen er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsområder er bl.a. kvinne- og kjønnshistorie, sosial- og minoritetshistorie og økonomisk historie. Larsen var medredaktør av boken Norsk likestillingshistorie i forbindelse med stemmerettsjubileet.

Hege Skjeie – medlem

skjeieHege Skjeie er professor i statsvitenskap ved universitetet i Oslo, og tidligere leder av det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget (Skjeie-utvalget). Skjeie er også tilknyttet CORE – Kjernemiljø for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning.