Uttalelser

Uttalelser fra Norges Kvinnelobby.

Høringssvar Norges Kvinnelobby - NOU 2024: 4 "Voldtekt - et uløst samfunnsproblem"

Utredning om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov

Norges Kvinnelobbys innspill til Norges Beijing +30 rapport

Norges kvinnelobbys innspill om ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Redd Samisk krise- og incestsenter i Karasjok

Det strafferettslige diskrimineringsvernet

Høringsuttalelse om endringer i folketrygdlovens kapittel 15 – stønader til enslig mor eller far

Uttalelse om ny likestillings- og diskrimineringslov og nytt håndhevingsapparat

Uttalelse om CEDAW-komiteens marknader til Norges 9. rapport om gjennomføringen av CEDAW-konvensjonen

Tiltak for å hindre seksuell trakassering – Norges folkerettslige forpliktelser

Innspillsmøte om #metoo 31.1.2018

Tiltak for å hindre seksuell trakassering – og varig virkning av #metoo-kampanjen

Ny likestillings- og diskrimineringslov