FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner

Norges kvinnelobby oppfordrer alle til å delta i fakkeltog tirsdag 25. november for å markere FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. I Oslo kl. 17.00 fra Jernbanetorget til Stortinget.

Jeg må leve et liv uten frihet, holder meg hjemme det meste av tiden, og opplever det som å leve i et fengsel, mens mannen som forfølger meg og truer meg på livet, går fri og får holde på, sier «Beate».

Hun er en av 856 personer i Norge som i dag lever på kode 6 – i skjul for både myndigheter og sin egen familie. Hun har bodd lange perioder av sitt liv på krisesenter. Byrdene hun sitter igjen med kjennes som en påført straff.

I tillegg må mange hundre kvinner og barn hvert år bære byrden når de må flykte fra sine hjem til et krisesenter for å redde liv og helse.

Vold og overgrep fører ofte til at offeret føler skam og skyld. For henne forblir det en byrde som hun ofte prøver å skjule, men som hun kan bære med seg hele livet. Vi må ta fra henne denne byrden. Kvinner på flukt lever i konstant frykt for sine liv. De fratas retten til liv i frihet og sikkerhet, retten til å delta i samfunnet og retten til arbeid og økonomisk selvstendighet.

Én av fire personer mener at berusede kvinner som blir med en mann på fest etter å ha vært på byen, selv må ta noe av skylden hvis hun blir voldtatt. Vi må ikke la frykt for vold og voldtekt begrense kvinners bevegelses- og handlingsfrihet, og være en trussel mot kvinners grunnleggende menneskerettigheter.

Vold mot kvinner er et omfattende samfunns- og helseproblem og et ansvar som myndighetene må ta på alvor. De seinere år har staten lagd handlingsplaner og har gjort mer for å beskytte kvinner bedre og for å få overgripere straffet. Systemet som skal beskytte kvinner på flukt strekker likevel ikke til.

I mange deler av verden er kvinner, unge jenter og barn utsatt for voldtekt og overgrep. I krigsområder er seksualisert vold mot kvinner ofte et ledd i krigshandlingene. Norge må i sin bistand, sine humanitære hjelpeprogrammer og i militære aksjoner legge større vekt på å oppdage, forebygge og avhjelpe mishandling av kvinner og barn. I internasjonale møter og forhandlinger må Norge legge større vekt på kvinnerettigheter og på at kvinner i større grad deltar i internasjonale fora.

Kvinner er lei av å bære byrden for menns vold, nå krever vi handling!

  • Samfunnet må sikre hjelp til alle kvinner utsatt for overgrep. Alle som har vært utsatt for vold må ha tilgang til hjelp nær hjemstedet

  • Kunnskap, kompetanse og kapasitet om menns vold mot kvinner må styrkes i politiet og i hele rettsapparatet.

  • Rettsapparatet må sørge for at overgripere dømmes for de straffbare handlinger de har begått.

  • Forskningen må styrkes om de grunnleggende årsakene til vold mot kvinner og om hvordan kvinnefiendtlige holdninger kan bekjempes.

  • Skoler, foreldre, mediene og samfunnet for øvrig må øke innsatsen for å hindre kvinneforakt, trakassering, hatefulle ytringer, tvang, utstøting og holdninger som begrenser kvinners frie valg og adferd

  • Bistandsarbeidere og militære må sette mer inn mot seksualisert vold mot kvinner og unge jenter i områder med konflikter og fattigdom.

Vold mot kvinner er et menneskerettsproblem, et demokratisk problem, et likestillingsproblem, et kriminalitetsproblem og et folkehelseproblem. Vi krever handling NÅ!

Møt opp i fakkeltog tirsdag 25. november kl. 17.00 fra Jernbanetorget til Stortinget for å markere FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.