Vedtekter

Vedtekter for Norges kvinnelobby

§ 1 Organisasjonens navn og grunnlag

Organisasjonens navn er Norges kvinnelobby og den er en ideell og demokratisk forening.

Den er religiøst og partipolitisk uavhengig.

§ 2 Formål

Norges kvinnelobby er et samarbeidsforum for organisasjoner som har som formål å ivareta kvinners interesser.

Norges kvinnelobby skal arbeide for å fremme kvinners menneskerettigheter på grunnlag av FNs kvinnekonvensjon (CEDAW), handlingsprogrammet fra FNs 4. kvinnekonferanse i Beijing og andre grunnleggende dokumenter om kvinners friheter og menneskerettigheter.

Norges kvinnelobby skal:

 • utvikle og utdype samarbeidet innen kvinnebevegelsen i Norge,

 • samordne og drive felles saker og fremme kvinners felles interesser,

 • informere og påvirke i kvinnepolitiske spørsmål,

 • bekjempe all diskriminering av kvinner, strukturelt og individuelt, og arbeide for å styrke kvinners stilling, og

 • ta hensyn til forskjeller mellom kvinner, der kvinner har ulike behov, perspektiver og identiteter gjennom livet.

§ 3 Medlemskap

Kvinneorganisasjoner, kvinnenettverk og andre organisasjoner som primært jobber for å fremme kvinners interesser i Norge, og som bygger på demokratisk grunn og er partipolitisk uavhengige, kan bli medlemmer.

Medlemsorganisasjonene skal akseptere og arbeide for de formål som beskrives i Norges kvinnelobbys vedtekter.

(Regionale og lokale ledd av en organisasjon kan ikke bli selvstendige medlemmer. Dersom et kvinneutvalg søker om medlemskap, må hovedenheten skriftlig godkjenne medlemskapet.)

Andre organisasjoner enn stifterne kan bli medlem etter søknad.

Årsmøtet godkjenner organisasjoner som medlem etter søknad.

Utmelding må meldes senest seks måneder før ordinært årsmøte.

§ 4 Medlemskontingent

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet.

§ 5 Organisasjon og arbeidsprosesser

Årsmøtet er Norges kvinnelobbys øverste organ. Styret er Norges kvinnelobbys ledelse og det høyeste besluttende organ mellom årsmøtene.

§ 6 Årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april og varsel gis senest en måned før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle de saker som fremgår av dagsorden nedenfor.

På årsmøtet skal dagsorden inneholde følgende:

 1. Godkjenning av styrets årsmelding

 2. Godkjenning av styrets regnskap og revisors merknader

 3. Behandling av innkomne forslag

 4. Fastsettelse av kontingent

 5. Vedtak av overordnede mål og strategier samt vedtektsendringer

 6. Vedtak av arbeidsplan og budsjett

 7. Valg av: leder og nestleder, styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer, kasserer, revisor

 8. Nedsettelse av valgkomite bestående av to eller tre medlemmer

Hver medlemsorganisasjon utpeker en stemmeberettiget representant til årsmøtet, og kan i tillegg sende en observatør.

Årsmøtet er beslutningsdyktig hvis minst halvparten av medlemsorganisasjonene er representert.

Ekstraordinært årsmøte kan holdes dersom 2/3 av styret eller halvparten av medlemsorganisasjonene skriftlig krever det. Varsel skal gis med minst en måneds frist.

§ 7 Styret

Styret velges av årsmøtet og består av minst tre og høyst ni representanter for medlemsorganisasjonene. I tillegg kan styret ha inntil 3 varamedlemmer med møte- og forslagsrett, men uten stemmerett. Styret møtes minst fire ganger om året og er beslutningsdyktig om minst halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 8 Regnskap

Regnskapet til Norges kvinnelobby føres i samsvar med god regnskapsskikk og følger kalenderåret.

§ 9 Endring av vedtekter

Vedtektene kan endres av årsmøtet ved enkelt flertall. Forslag skal ha vært sendt til medlemsorganisasjonene minst en måned før årsmøtet. Årsmøtet kan herunder vedta å oppløse Norges kvinnelobby. For oppløsning av foreningen kreves det 2/3 flertall. Eventuelle gjenværende verdier fordeles på medlemsorganisasjonene.