Konstruktivt møte med Solveig Horne

Norges kvinnelobbys styre møtte 26. juni barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne for å orientere om oss og gå i dialog om vår plass som bindeledd mellom kvinnebevegelsen og myndighetene.

Norges kvinnelobby ble etablert i 2014 som paraplyorganisasjon for kvinnebevegelsen og har som formål å ivareta alle jenters og kvinners menneskerettigheter i Norge på grunnlag av FNs kvinnekonvensjon, handlingsprogrammet fra FNs 4. kvinnekonferanse i Beijing og andre grunnleggende dokumenter om kvinners friheter og menneskerettigheter. Bakgrunnen er dels et opplevd behov fra våre medlemsorganisasjoner for et felles forum, videre har det blitt signalisert blant annet fra BLD at man gjerne skulle hatt én partner å forholde seg til, som representerte kvinnebevegelsen i Norge. Endelig påpeker Likestillingsutredningen at kvinneorganisasjonene er for små og fragmenterte og mangler nødvendige ressurser til å være en reell partner i politikkutformingen.

Etableringen av en kvinnelobby skjer etter mønster av tilsvarende organisasjoner i andre land og i EU. Organisasjonen er et svar på et behov fra medlemsorganisasjonene for et forum for å utvikle og utdype samarbeidet innen kvinnebevegelsen i Norge, samordne og drive felles saker og fremme felles interesser, informere og påvirke i kvinnepolitiske spørsmål, og som kan representere kvinnebevegelsen i dialog med myndighetene.

I 2014 koordinerer vi arbeidet med en skyggerapport i forbindelse med Beijing+20. Vi deltok på Nordisk forum i Malmö og planlegger å sende deltakere til NGO-forum i Geneve.

I 2015 vil vi særlig prioritere informasjon om FNs Kvinnekonvensjon samt bidra til kompetansebygging innen kjønnsbudsjettering. I tillegg vil vi delta i relevante internasjonale  fora som European Women’s Lobby og FNs kvinnekommisjonsmøte.

Vi har søkt BLD om oppstartmidler for 2014, og avventer svar på denne søknaden, og søker  nå om driftsmidler fra og med 2015, slik at vi kan gjennomføre igangsatte og planlagte aktiviteter, bygge opp et sekretariat og ivareta funksjonen som bindeledd mellom myndigheter og kvinnebevegelsen i Norge og som pådriver for kvinners menneskerettigheter. Vi påpekte at eventuelle midler må komme i tillegg til og ikke på bekostning av bevilgningene til medlemsorganisasjonene, og understreket at kvinneorganisasjonene trenger økte bevilgninger, og ikke kutt i de fra før lave tilskudd som vi alle har fått. Vi ser frem til  et konstruktivt samarbeid mellom myndigheter og kvinnebevegelsen i Norge.

Styret i Norges kvinnelobby

Margunn Bjørnholt (styreleder), Fakhra Salimi, Lone Alice Johansen, Marta Trzcinska, Madeleine Schultz