Krav til den nye Regjeringen og det nye Storting

Årsmøtet i Norges Kvinnelobby, 7. september 2021, har vedtatt følgende krav til det nye Stortinget og den nye Regjeringen:
  1. Norges kvinnelobby reagerer på at det i en årrekke har vært manglende prioritering av kvinneorganisasjonene i statsbudsjettet. Vi har tatt opp dette mange ganger i høringer om statsbudsjettet, uten å bli hørt. Resultatet er at hverken de enkelte kvinneorganisasjoner eller paraplyorganisasjonen Norges kvinnelobby kan fylle sine roller som samfunnsaktører og hørings- og innspillsinnstans for departement og politikere. Vi har heller ikke ressurser til et aktivt samarbeid med andre kvinnelobbyer i Europa. Vi håper at den nye regjeringen vil anerkjenne kvinneorganisasjonene som en viktig del av sivilsamfunnet ved å prioritere økonomisk støtte til disse.

  2. Norges Kvinnelobby ber det nye Stortinget om å innfri kvinnenes krav om å styrke retten til selvbestemt abort. Vi trenger en lov som sikrer at det til syvende og sist er kvinnens valg. Stortinget har vedtatt endringer i bioteknologiloven, men har så langt manglet politisk vilje til å sørge for iverksettelse av tiltakene. Det må settes inn nok ressurser, slik at tiltakene, som tidlig ultralyd og NIPT test, blir en fullverdig del av det offentlige helsetilbudet.

  3. Norges Kvinnelobby krever at det fremmes og vedtas lovbestemmelser som definerer sex uten samtykke som voldtekt. Istanbulkonvensjonen har et tydelig krav om samtykke, og Norge har flere ganger fått kritikk fra FNs kvinnekomité for å ikke ha en samtykkebasert lovgivning. Det er på tide at Norge nå slutter seg til de mange europeiske statene som har tatt kvinners seksuelle integritet på alvor. Norges kvinnelobby støtter at Norge fremdeles skal ha et forbud mot sexkjøp. Kampen mot menns kjøp av kvinner i prostitusjon er en del av både nasjonal og internasjonal kvinnekamp. Også i vårt land medfører sexkjøp at mange fattige og sårbare kvinner utnyttes og krenkes. Å kjøpe seg tilgang til sex for penger er en umoralsk og skadelig handling. Intensjonene med loven var, i tillegg til å gjøre sexkjøp til en ulovlig handling, å forebygge trafficking og hjelpe kvinner ut av prostitusjon. Stortinget må prioritere å styrke hjelpetiltak og exit-programmer slik at kvinner får en reell og trygg mulighet til å komme seg ut av prostitusjon.

Norges Kvinnelobby
v/ Årsmøtet