Kvinneorganisasjoner går sammen i Norges kvinnelobby

Norges kvinnelobby ble etablert mandag 27. januar 2014 av en rekke kvinneorganisasjoner i Norge.

Norges kvinnelobby er en paraplyorganisasjon for den norske kvinnebevegelsen og skal arbeide for å ivareta alle jenters og kvinners menneskerettigheter, for å integrere jenters og kvinners perspektiver i alle politiske, økonomiske og samfunnsmessige prosesser, og for å avskaffe alle former for diskriminering av jenter og kvinner. Norges kvinnelobby er inkluderende og skal representere alle som identifiserer seg som jenter og kvinner. Norges kvinnelobby vil ha et særlig fokus på oppfølgingen av FNs kvinnekonvensjon i Norge.

Likestillingsutvalget, med NOUene «Struktur for likestilling 2011:18» og «Politikk for likestilling 2012:15», dokumenterte store likestillingsutfordringer i Norge. En av flere anbefalinger var å stimulere til et flerdimensjonalt likestillingsarbeid innen organisasjoner og mellom organisasjoner. Utvalget fastslo også at det manglet samrådsfora mellom myndigheter og organisasjoner som arbeider med kjønnslikestilling, og at det er viktig å skape gode offentlige rom for slike spørsmål. Et styrket sivilt samfunn er en forutsetning for å kunne gi likestillingsarbeidet den kraften som er nødvendig for å få til et reelt likestillingsløft. Opprettelsen av Norges kvinnelobby er derfor i tråd med Likestillingsutvalgets anbefalinger. Norges kvinnelobby er åpen for andre organisasjoner som er partipolitisk uavhengige og primært jobber for kvinners interesser i Norge.

Styret består av

  • Leder: Margunn Bjørnholt (Norsk Kvinnesaksforening)

  • Fakhra Salimi (MiRA-Senteret)

  • Lone Alice Johansen (Krisesentersekretariatet)

  • Marta Trzcinska (Juridisk rådgivning for kvinner)

  • Madeleine Schultz (Kvinnefronten)

Etableringen av Norges kvinnelobby fant sted i lokalene til Norsk Kvinnesaksforening, foran portrettet av Gina Krog, som var kjent som «høvdingen i kvinnebevegelsen» og som grunnla fire kvinnesaksorganisasjoner fra 1884.