Norges kvinnelobbys synspunkter på statsbudsjettet 2016

Innspill til Stortingets familie- og kulturkomite.

Norges kvinnelobby, som organiserer kjernen av organisasjoner som arbeider for kvinner rettigheter i Norge, er ikke tilgodesett med noen form for støtte over statsbudsjettet. Dagens underfinansiering av arbeidet for avskaffe all diskriminering av kvinner i Norge, herunder underfinansieringen av kvinneorganisasjonene, er et alvorlig hinder for fullt demokrati og full likestilling mellom kvinner og menn, og et brudd på Norges forpliktelser overfor kvinner i Norge.

Norges kvinnelobby ble stiftet i januar 2014 som et samarbeidsforum for organisasjoner som har som formål å ivareta kvinners interesser i Norge, og består av ti organisasjoner. Norges kvinnelobby representerer en viktig og nødvendig styrking av kvinnebevegelsen i Norge. I 2015 skulle grunnlaget legges for en ny giv i arbeidet med å implementere vedtatte forpliktelser for å avskaffe all diskriminering av kvinner i tråd med FNs Kvinnekonvensjon. Her er kvinneorganisasjonene tiltenkt en viktig rolle. Norges kvinnelobby og våre medlemsorganisasjoner ønsker å bidra til dette gjennom arbeid i Norge, gjennom FN og i andre internasjonale fora. Norges kvinnelobby vil styrke kvinneorganisasjonenes rolle i politikkutformingen. Dette er bare mulig om Norges kvinnelobby og kvinneorganisasjonene tilføres ressurser.

I tillegg til manglende bevilgning til Norges kvinnelobby opplever flere av våre medlemsorganisasjoner en reduksjon i bevilgningene, og i BLDs budsjett er kriteriene for aktivitetstilskudd innsnevret på en måte som i praksis utelukker størstedelen av arbeidet for kvinners rettigheter. Her heter det nå:

«For aktivitetstilskot vil aktivitetar som bidreg til styrking av kjønnutradisjonelle utdanningsval, likestillingsarbeid for kvinner med minoritetsbakgrunn samt likestillingsarbeid knytt til menn si rolle bli prioritet». Vi ber derfor om egen grunnbevilgning til Norges kvinnelobby over statsbudsjettet på Barne-, familie-, likestilling- og inkluderingsdepartementets budsjett, som står i et rimelig forhold til det andre organisasjoner får

økning av bevilgningen til de kvinnepolitiske organisasjonene i BUFdir i tråd med likestillingsutvalgets anbefalinger

Endring av de foreslåtte kriteriene for aktivitetstilskudd i BUFdir, slik at organisasjoner som arbeider med kvinners rettigheter ikke utelukkes