Styremedlem i Norges kvinnelobby Rachel Eapen Paul innvalgt i Europarådets ekspertgruppe mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner

Rachel Eapen Paul ble innvalgt i Europarådets ekspertgruppe mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (GREVIO) i møtet mellom statspartene i Strasbourg 24. mai 2018.

Ekspertgruppen overvåker implementeringen av Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbul-konvensjonen), som Norge ratifiserte i 2017. Hun er et av fem nye medlemmer som ble valgt inn i komiteen.

Rachel Eapen Paul er fagdirektør for kjønnsbasert vold hos Likestillings- og diskrimineringsombudet og styremedlem i Norges kvinnelobby, og ble fremmet som Norges kandidat etter forslag fra Norges kvinnelobby.

Les mer