Velferdsstatens skyggeside: Rettighetstap for minoriteter

Norges Kvinnelobby slutter seg til MiRA-senterets arrangement torsdag 3.mars kl. 15-17 på Eidsvolls plass foran Stortinget.

MiRA-Senteret arrangerer 3. mars en protestmarkering foran Stortinget mot de siste årenes innstramningstiltak i utlendingslovgivningen. Den samlede konsekvensen av disse innstramningene har gått ut over innvandrere og minoriteters tilgang til grunnleggende rettigheter. Spesielt hardt rammes minoritetskvinner:

Mange minoritetskvinner vil ikke lengre få norsk statsborgerskap og stemmerett ved stortingsvalg fordi de ikke består de nye kravene om norskferdigheter på B1 nivå. Flyktninger vil ikke lengre ha krav på en full minstesats fra folketrygden dersom de blir uføre eller alderspensjonister, og kvinner som er avhengig av sosialhjelp vil ikke kunne skille seg dersom de har kommet til Norge gjennom familiegjenforening på grunn av inntektskravet som stilles for å få innvilget permanent opphold.

Denne gradvise undermineringen av grunnleggende rettigheter, har skjedd ganske umerkelig i Norge. Det virker ikke som hverken politikere i stortingssalen eller nordmenn flest er klar over hvor inngripende disse tiltakene er for innvandrer- og minoritetsbefolkningen her i landet.

MiRA-Senteret har jobbet med krisehjelp og veiledningsarbeid og forebygging av vold mot kvinner over flere ti-år. Vi har nå dokumentert utviklingen de siste 15 årene i en bok som tar for seg alle innstramningstiltakene og beskriver konsekvensene tiltakene har for innvandrer- og minoritetsbefolkningen i Norge og deres rettsikkerhet, velferd og mulighet til å oppnå likestilling.

Den 3. mars vil boka overleveres til Justisministeren og justiskomitéen på Stortinget. Det blir også appeller og musikkinnslag på Eidsvolls plass fra kl. 15-17.