Norges kvinnelobby krever plass på statsbudsjettet

– Underfinansieringen av kvinneorganisasjonene er et alvorlig hinder for demokratiet, sa kvinnelobby-leder Margunn Bjørnholt.

Margunn Bjørnholt og Frøydis Patursson fra Norges kvinnelobby deltok i høring om statsbudsjettet for 2015 i Stortingets familie- og kulturkomité 10. november 2014. Der holdt kvinnelobby-leder Margunn Bjørnholt følgende innlegg:

Norges kvinnelobby ble stiftet i januar 2014 som paraplyorganisasjon for kvinnebevegelsen i Norge. Norges kvinnelobby har som formål å ivareta alle jenters og kvinners menneskerettigheter, og består av ni organisasjoner. Norges kvinnelobby representerer en viktig og nødvendig styrking av kvinnebevegelsen i Norge.

Dagens underfinansiering av arbeidet for å avskaffe all diskriminering av kvinner i Norge, herunder underfinansieringen av kvinneorganisasjonene, er et alvorlig hinder for fullt demokrati og full likestilling mellom kjønnene, og et brudd på Norges forpliktelser overfor kvinner i Norge.

I 2015 skal grunnlaget legges for en ny giv i arbeidet med å implementere vedtatte forpliktelser for å avskaffe all diskriminering av kvinner i tråd med FNs kvinnekonvensjon (CEDAW). Her er kvinneorganisasjonene tiltenkt en viktig rolle. Norges kvinnelobby og våre medlemsorganisasjoner ønsker å bidra til dette gjennom arbeid i Norge, gjennom FN og i andre internasjonale fora.

Norges kvinnelobby har i år koordinert en egen skyggerapport til FN om oppfølgingen av Beijng-plattformen for kvinners rettigheter som ble vedtatt i 1995. Vi deltok også sist uke i Genève på det regionale møtet for Europa og Nord-Amerika for frivillige organisasjoner i forbindelse med Beijing+20-prosessen i FN. Norges kvinnelobby vil i tiden fremover delta i relevante internasjonale fora, herunder kvinnekommisjonsmøtet (CSW) i New York og den europeiske kvinnelobbyen, samt koordinere felles satsinger mellom våre medlemsorganisasjoner.

Norges kvinnelobby vil styrke kvinneorganisasjonenes rolle i politikkutformingen og vil særlig bidra til nødvendig utfylling av ”hvite flekker på kartet” i likestillingsarbeidet, blant annet å øke kunnskapen om kvinnekonvensjonen og om kvinner og økonomi, herunder kjønnsperspektivet i offentlige budsjetter. Dette er bare mulig om Norges kvinnelobby og kvinneorganisasjonene tilføres ressurser. Vi ber derfor om

  • egen grunnbevilgning til Norges kvinnelobby over statsbudsjettet over kapittel 0846 post 70/60 på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett, som står i et rimelig forhold til det andre organisasjoner får

  • økning av bevilgningen til de kvinnepolitiske organisasjonene i BUFdir i tråd med likestillingsutvalgets anbefalinger

Les også