Statsbudsjettet: SV krever at Norges kvinnelobby får plass på statsbudsjettet

SV foreslår igjen at Norges kvinnelobby skal få støtte over statsbudsjettet. Paraplyorganisasjonen for den norske kvinnebevegelsen får fortsatt ikke en krone i statlig støtte, etter fem års aktivitet.

Høyre–Frp-regjeringens manglende støtte til kvinnebevegelsen er diskriminering av kvinner i Norge fastslår ekspertrapport til FN skrevet av høyesterettsdommer Karin Bruzelius.

This article is also available in English

Artikkelen ble opprinnelig publisert i 2018, men er fortsatt aktuell

I SVs alternative statsbudsjett for 2019 foreslår SV å øke bevilgningen til arbeidet for likestilling mellom kjønnene og at Norges kvinnelobby får plass på statsbudsjettet. SV har fremmet det samme forslaget om støtte til Norges kvinnelobby hvert år siden 2014, uten å få gehør for en satsing på likestilling fra Høyre–Frp-regjeringen. Norges kvinnelobby har helt siden 2014 krevd plass på statsbudsjettet på linje med andre sammenlignbare organisasjoner. Den gangen uttalte Norges kvinnelobby i høring i Stortingets familie- og kulturkomité:

– Dagens underfinansiering av arbeidet for å avskaffe all diskriminering av kvinner i Norge, herunder underfinansieringen av kvinneorganisasjonene, er et alvorlig hinder for fullt demokrati og full likestilling mellom kjønnene, og et brudd på Norges forpliktelser overfor kvinner i Norge.

Kvinnelobby-leder Margunn Bjørnholt i Stortinget, 2014

– Grunnmuren i arbeidet for å sikre norske kvinner rettigheter

Norges kvinnelobby har som formål å fremme alle jenters og kvinners menneskerettigheter og arbeide for å avskaffe all diskriminering av alle jenter og kvinner. Vi arbeider på grunnlag av FNs kvinnekonvensjon (CEDAW) og andre menneskerettsinstrumenter. Norges kvinnelobby ble etablert i 2014 av sentrale eksperter og av de sentrale kvinneorganisasjonene i Norge, etter initiativ fra Norsk Kvinnesaksforening og i tråd med anbefalingene fra det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget. Utvalget anbefalte etableringen av et samrådsforum for kvinneorganisasjonene, og utvalgets leder Hege Skjeie deltok selv aktivt i Norges kvinnelobby. Etableringen av en felles paraplyorganisasjon for kvinnebevegelsen har også vært ønsket og etterspurt av regjeringen i tidligere dialog med kvinneorganisasjonene.

Norges kvinnelobby er inkluderende og tverrpolitisk, har ti medlemsorganisasjoner og favner bredden i den norske kvinnebevegelsen. Norges kvinnelobby har en samlende, menneskerettsorientert politisk plattform forankret i en interseksjonell forståelse av sentrale menneskerettsinstrumenter som FNs kvinnekonvensjon – i tråd med CEDAW-komiteens tolkning av konvensjonen. Som menneskerettsorientert forening legger NKL dermed vekt på å ivareta interessene til jenter og kvinner i all sin mangfoldighet. Likestillings- og diskrimineringsombudet beskrev våre stifterorganisasjoner som «selve grunnmuren i arbeidet for å sikre norske kvinner rettigheter» og uttalte om etableringen av Norges kvinnelobby:

– Endelig! Det er veldig viktig at så mange kvinneorganisasjoner nå går sammen for å jobbe for en styrket og bedre likestillingssituasjon i Norge

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud, 2014

CEDAW-skyggerapport: Manglende støtte er diskriminering av kvinner

Norges kvinnelobby har gjennom fem år stått for en betydelig aktivitet med faglige og andre arrangementer og deltagelse i ulike FN-sammenhenger, og samler både de sentrale kvinneorganisasjonene og de ledende ekspertene på kvinners rettigheter i Norge. Norges kvinnelobby fyller en viktig rolle i oppfølgingen av FNs kvinnekonvensjon i Norge. I løpet av 2018 har Norges kvinnelobby bl.a. arrangert debattmøter om seksuell trakassering og voldtekt, medlemmene av styret og ekspertutvalget har bidratt i en rekke andre faglige sammenhenger og før jul var Norges kvinnelobby blant arrangørene av det tradisjonsrike fakkeltoget til ære for fredsprisvinnerne Nadia Murad og Denis Mukwege sammen med Norges fredsråd og Kirkens Nødhjelp. Etter forslag fra Norges kvinnelobby ble vårt styremedlem Rachel Eapen Paul også innvalgt i Europarådets ekspertgruppe mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Norges kvinnelobby bidrar også regelmessig med høringsuttalelser og har produsert to skyggerapporter til FN.

Til tross for at Norges kvinnelobby har ti medlemsorganisasjoner og står for en betydelig og viktig aktivitet for å sørge for at Norge overholder internasjonale konvensjonsforpliktelser får Norges kvinnelobby fortsatt ingen statlig støtte – i en situasjon der andre organisasjoner og en innvandringsfiendtlig blogg får millioner i statsstøtte av Høyre–Frp-regjeringen.

Den manglende støtten til Norges kvinnelobby ble påpekt som et eksempel på diskriminering av kvinner i Norge og et brudd på Norges konvensjonsforpliktelser etter FNs kvinnekonvensjon i Norges kvinnelobbys skyggerapport til CEDAW-komiteen i 2017, ført i pennen av høyesterettsdommer Karin Bruzelius fra Norges kvinnelobbys ekspertutvalg.

Les også