Norges kvinnelobbys skyggerapport til CEDAW-komiteen

Norges kvinnelobbys skyggerapport til FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW-komiteen) om Norges implementering av FNs kvinnekonvensjon er nå klar. Norsk Kvinnesaksforening, MiRA-Senteret og Krisesentersekretariatet har stått for utarbeidelsen av rapporten.

Arbeidet med rapporten har vært ledet av tidligere høyesterettsdommer Karin Bruzelius (Norsk Kvinnesaksforening), som er medlem av Norges kvinnelobbys ekspertutvalg.

Les rapporten her (PDF).

Bakgrunn

Norges kvinnelobby har som formål å arbeide for å fremme kvinners menneskerettigheter på grunnlag av FNs kvinnekonvensjon, handlingsprogrammet fra FNs 4. kvinnekonferanse i Beijing (Beijing Platform for Action) og andre grunnleggende dokumenter om kvinners friheter og menneskerettigheter. Norges kvinnelobby er en paraplyorganisasjon for kvinnebevegelsen i Norge.

Som ledd i sin overvåkning av kvinnekonvensjonen gjennom statsrapporteringsprosedyren oppfordrer FNs kvinnediskrimineringskomité sivilsamfunnsorganisasjoner til å levere skyggerapporter for å gi komiteen et bredere grunnlag for å vurdere hvordan den aktuelle staten oppfyller sine konvensjonsforpliktelser.