Ekspertutvalget

Norges kvinnelobby har etablert et ekspertutvalg som har som oppgave å gi faglige råd og råd om politikk på felt som berører jenters og kvinners situasjon og som kan fremme likestilling og styrke kvinners rettigheter. Ekspertutvalget er et uavhengig faglig organ. Medlemmene oppnevnes av styret.

Medlemmene bidrar blant annet til Norges kvinnelobbys høringsuttalelser, i arbeidet med CEDAW-rapporteringen, med deltakelse på faglige arrangementer innen sine ekspertiseområder og mer generelt med faglige innspill til Norges kvinnelobbys arbeid overfor norske myndigheter og FN-systemet.

Utvalget består av:

Karin Bruzelius – medlem

Karin Bruzelius er tidligere høyesterettsdommer og tidligere leder i Norsk Kvinnesaksforening. Hun har tidligere vært ekspedisjonssjef i Justisdepartementet, advokat i Sjøassurandørenes Centralforening, departementsråd i Samferdselsdepartementet og medlem av Den faste voldgiftsdomstolen i Haag. Hun er i dag tilknyttet Nordisk institutt for sjørett. Bruzelius ledet arbeidet med Norges kvinnelobbys skyggerapport til FNs kvinnediskrimineringskomité i 2017.

portrett-helga-web

Helga Eggebø – medlem

Helga Eggebø (ph.d) er seniorforskar ved Nordlandsforskning og forskar på velferd, migrasjon og likestilling. Ho har skrive doktorgradsavhandling om regulering av ekteskapsinnvandring til Noreg og har brei erfaring frå forsking på diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet og seksuell orientering. Frå 2010 til 2012 var Eggebø medlem av det regjeringsoppnemnte likestillingsutvalet. Ho er ein engasjert og dyktig formidlar med omfattande foredragserfaring og aktiv deltaking i den offentlege debatten.

beatrice_presse

Beatrice Halsaa – medlem

Beatrice Halsaa er professor emerita ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesseområder omfatter likestillingspolitikk, kvinnebevegelsen, multikulturalisme, politisk deltakelse og representasjon, utopier og feministisk teori. Hun er styremedlem ved Senter for kjønnsstudier, Universitetet i Stavanger og har tidligere bl.a. vært styreleder for Kilden Kjønnsforskning.no, nestleder og redaktør for NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research. Hun er medlem i Norsk Kvinnesaksforening, og satt i styret 2002–2010, og medlem av Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet.

ahellum-press

Anne Hellum – medlem

Anne Hellum er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hellums hovedområder er diskriminerings- og likestillingsrett, kvinnerett, menneskerettigheter og internasjonal utvikling, afrikansk rett og rettssosiologi. Hellum er en av verdens ledende eksperter på kvinnekonvensjonen. Hun er medlem av Norsk Kvinnesaksforening.

nita-kapoor

Nita Kapoor – medlem

Nita Kapoor er direktør for Den internasjonale sommerskole ved Universitetet i Oslo. Hun har vært leder i private og offentlige virksomheter i Norge, og har innehatt tillitsverv i Norge og internasjonalt innen kultur, utviklings- og rettighetsarbeid. Hun har blant annet vært politisk rådgiver for kulturminister Turid Birkeland, informasjonsdirektør i NSB, kultursjef i NRK og direktør i Fredskorpset. Hun ledet blant annet Kvinnevoldsutvalget under Justisdepartementet (NOU 2003:31 Retten til et liv uten vold).

eirinn-larsen-pressebilde

Eirinn Larsen – medlem

Eirinn Larsen er professor i historie ved Universitetet i Oslo, hvor hun forsker og veileder i blant annet norsk og nordisk likestillingshistorie, og kvinne- og kjønnshistorie. Larsen inngår for tiden i ledelsen av forskningsprosjektet Nordic Branding finansiert av UiO:Norden. Dette undersøker hvordan forestillinger om Norden og ulike nordiske land konstrueres og brukes i politikk, rett og næringsliv. Larsen har hatt ulike verv og oppgaver i norsk forsknings- og UH-sektor, og sitter for tiden i styret til Norsk Historisk Forening (HIFO). Larsen var medforfatter av Norsk likestillingshistorie i forbindelse med stemmerettsjubileet.

sundby

Johanne Sundby – medlem

Johanne Sundby er professor i samfunnsmedisin, og gynekolog. Hun har jobbet med klinisk virksomhet og forskning om kvinnehelse, og dekket feltene
infertilitet, abort, fødselshjelp, svangerskapsomsorg, kjønnslemlestelse, kjønnssykdommer og prevensjon. Hun har vært en sterk pådriver for kvinnehelse og ledet en NOU om kvinnehelse som kom i 1999. Hun har også skrevet andre innstillinger om kvinners helse. Hun har jobbet med norske og globale forhold, spesielt med fokus på lavinntektsland. Hun har vunnet en nasjonal pris om kvinnehelse, og veiledet mange studenter. Hun har også vært aktiv i media.

mari-teigen

Mari Teigen – medlem

Mari Teigen er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning, hvor hun leder CORE – Senter for likestillingsforskning. Hennes forskning handler om endring og stabilitet i kjønnsrelasjoner, gjennom analyse av likestillingspolitikk, studier av sosiale eliter, kjønnsdeling på arbeidsmarkedet og i akademia. Teigen leder for tiden et stort nordisk prosjekt om likestillingsparadokser i akademia – NORDICORE. Teigen er medredaktør for tidsskriftene Comparative Social Research og Nordic Journal of Working-Life Studies. Hun er redaktør for Tidsskrift for kjønnsforskning sammen med Beret Bråten fra 2019. Teigen har hatt ulike verv, og sitter for tiden i Norges Forskningsråds porteføljestyre for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM), samt i Nasjonal referansegruppe for Horisont Europa (Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn).

Tidligere medlemmer

hege_skjeie

Hege Skjeie

Medlem 2016–2018

Hege Skjeie var sentral i etableringen av Norges kvinnelobbys ekspertutvalg og var medlem til sin død i 2018. Hun var professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og var leder av det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget (Skjeie-utvalget).

cathho-pressebilde

Cathrine Holst

Medlem 2016–2020

Cathrine Holst var leder for ekspertutvalget fra 2016. Hun er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.