Om oss

Norges kvinnelobby jobber for å avskaffe alle former for diskriminering av jenter og kvinner og består av ti kvinneorganisasjoner.

Bakgrunn

Norges kvinnelobby ble etablert i 2014 av åtte kvinneorganisasjoner og består i dag av ti medlemsorganisasjoner.

Likestillingsutvalget ledet av Hege Skjeie, med NOUene Struktur for likestilling (2011:18) og Politikk for likestilling (2012:15), dokumenterte store likestillingsutfordringer i Norge. En av flere anbefalinger var å stimulere til et flerdimensjonalt likestillingsarbeid innen organisasjoner og mellom organisasjoner. Utvalget fastslo også at det manglet et samrådsforum mellom myndigheter og organisasjoner som arbeider med kjønnslikestilling, og at det er viktig å skape gode offentlige møteplasser om slike spørsmål. Et styrket sivilt samfunn er en forutsetning for å kunne gi likestillingsarbeidet den kraften som er nødvendig for å få til et reelt likestillingsløft. Opprettelsen av Norges kvinnelobby er derfor i tråd med Likestillingsutvalgets anbefalinger.

Norges kvinnelobby har som formål å arbeide for å fremme kvinners menneskerettigheter på grunnlag av FNs kvinnekonvensjon (CEDAW), handlingsprogrammet fra FNs 4. kvinnekonferanse i Beijing og andre grunnleggende dokumenter om kvinners friheter og menneskerettigheter. Norges kvinnelobby har lignende organisasjoner i andre land, særlig Sveriges Kvinnolobby og European Women’s Lobby på EU-nivå, som forbilder. Norges kvinnelobby er religiøst og partipolitisk nøytral. Medlemskap i Norges kvinnelobby er åpent for organisasjoner som er partipolitisk uavhengige og som primært jobber for kvinners interesser i Norge.

Styret er den politiske ledelsen i Norges kvinnelobby. Ekspertutvalget er et uavhengig faglig organ som gir råd om politikk på felt som berører jenters og kvinners situasjon og likestilling. Norges kvinnelobby koordinerer arbeidet med en egen skyggerapport til FNs kvinnediskrimineringskomité om status for implementeringen av kvinnekonvensjonen i Norge.

Les mer