Norges kvinnelobby – en paraplyorganisasjon for den norske kvinnebevegelsen

Norges kvinnelobby (NKL) er en bred og inkluderende paraplyorganisasjon for den norske kvinnebevegelsen og har ti medlemsorganisasjoner. NKL arbeider for å fremme alle jenters og kvinners menneskerettigheter, for å integrere alle jenters og kvinners perspektiver i alle politiske, økonomiske og samfunnsmessige prosesser, og for å avskaffe alle former for diskriminering av alle jenter og kvinner.

NKL har som formål å fremme alle jenters og kvinners menneskerettigheter på grunnlag av FNs kvinnekonvensjon (CEDAW) og andre grunnleggende dokumenter om kvinners friheter og menneskerettigheter. NKL samler både de sentrale kvinneorganisasjonene og de ledende ekspertene på jenters og kvinners rettigheter i Norge, og ble etablert i tråd med anbefalingene fra det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget. NKL har fokus på å være en pådriver overfor og samarbeidspartner for sentrale myndigheter, å bidra til representasjon av den norske kvinnebevegelsen i internasjonale fora, å følge opp kvinnekonvensjonen og andre internasjonale forpliktelser og å bygge bro mellom kvinnebevegelsen og faglig ekspertise. NKL tar hensyn til forskjeller mellom kvinner og kvinners ulike identiteter, og forstår kvinners interesser bredt i tråd med dette.

Bakgrunn

Tidligere styreleder i UNICEF Torild Skard tok initiativ til etableringen av Norges kvinnelobby

Norges kvinnelobby ble etablert i 2014 av de sentrale kvinneorganisasjonene i Norge og består i dag av ti medlemsorganisasjoner. Initiativet til å etablere Norges kvinnelobby ble tatt av Torild Skard, Margunn Bjørnholt og Karin Bruzelius fra Norsk Kvinnesaksforening. Norges kvinnelobby er dannet etter modell av European Women’s Lobby. Stifterorganisasjonene har i stor grad kjempet frem likestillingen i Norge og det statlige apparatet og lovverket som er knyttet til det, og ble beskrevet av Likestillings- og diskrimineringsombudet som «selve grunnmuren i arbeidet for å sikre norske kvinner rettigheter»:

– Endelig! Det er veldig viktig at så mange kvinneorganisasjoner nå går sammen for å jobbe for en styrket og bedre likestillingssituasjon i Norge

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud

Det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget ledet av Hege Skjeie, med NOUene Struktur for likestilling (2011:18) og Politikk for likestilling (2012:15), dokumenterte store likestillingsutfordringer i Norge. En av flere anbefalinger var å stimulere til et flerdimensjonalt likestillingsarbeid innen organisasjoner og mellom organisasjoner. Utvalget fastslo også at det manglet et samrådsforum mellom myndigheter og organisasjoner som arbeider med kjønnslikestilling, og at det er viktig å skape gode offentlige møteplasser om slike spørsmål. Et styrket sivilt samfunn er en forutsetning for å kunne gi likestillingsarbeidet den kraften som er nødvendig for å få til et reelt likestillingsløft. Opprettelsen av Norges kvinnelobby er derfor i tråd med Likestillingsutvalgets anbefalinger. Hege Skjeie var selv aktivt engasjert i Norges kvinnelobby.

Norges kvinnelobby har som formål å fremme kvinners menneskerettigheter på grunnlag av FNs kvinnekonvensjon (herunder CEDAW-komiteens fortolkning av konvensjonen), handlingsprogrammet fra FNs 4. kvinnekonferanse i Beijing og andre grunnleggende dokumenter om kvinners friheter og menneskerettigheter. Oppfølgingen av kvinnekonvensjonen er et viktig fokus for Norges kvinnelobby. Norges kvinnelobby har også fokus på å være en pådriver overfor og samarbeidspartner for sentrale myndigheter, å bidra til representasjon av den norske kvinnebevegelsen i internasjonale fora, bl.a. i FN-sammenhenger, og å bygge bro mellom kvinnebevegelsen og faglig ekspertise.

I vårt arbeid for jenters og kvinners rettigheter tar Norges kvinnelobby utgangspunkt i CEDAW-komiteens forståelse av kvinner som en sammensatt og flerdimensjonal kategori. Norges kvinnelobby arbeider for å bekjempe all diskriminering av alle jenter og kvinner i tråd med denne brede forståelsen, og har dermed som oppgave å ivareta interessene til alle som identifiserer seg som jenter og kvinner. Norges kvinnelobby er religiøst og partipolitisk nøytral. Medlemskap i Norges kvinnelobby er åpent for organisasjoner som er partipolitisk uavhengige, som arbeider for kvinners interesser, bekjemper diskriminering av alle jenter og kvinner og tar hensyn til forskjeller mellom kvinner og ulike identiteter (herunder seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk). Medlemsorganisasjonene i Norges kvinnelobby har medlemmer av alle kjønn.

Styret er den politiske ledelsen i Norges kvinnelobby. Ekspertutvalget gir faglige råd og råd om politikk på felt som berører jenters og kvinners situasjon og som kan fremme likestilling og styrke kvinners rettigheter. Norges kvinnelobby koordinerer arbeidet med en egen skyggerapport til FNs kvinnediskrimineringskomité om status for implementeringen av kvinnekonvensjonen i Norge.

NKLs ledere har vært Margunn Bjørnholt, Gunhild Vehusheia, Ragnhild Hennum, Lone Alice Johansen og Bjørk Gudmundsdottir Jonassen.

Les mer

Visuell profil

  • Logo (primærlogo)
  • Logo 2 (hvit versjon; til bruk på farget bakgrunn)