Norges kvinnelobby – en paraplyorganisasjon for den norske kvinnebevegelsen

Norges kvinnelobby arbeider for å ivareta jenters og kvinners menneskerettigheter, for å integrere jenters og kvinners perspektiver i alle politiske, økonomiske og samfunnsmessige prosesser, og for å avskaffe alle former for diskriminering av jenter og kvinner. Norges kvinnelobby er en paraplyorganisasjon for den norske kvinnebevegelsen og har ti medlemsorganisasjoner.

Bakgrunn

Norges kvinnelobby ble etablert i 2014 av åtte kvinneorganisasjoner og består i dag av ti medlemsorganisasjoner.

Likestillingsutvalget ledet av Hege Skjeie, med NOUene Struktur for likestilling (2011:18) og Politikk for likestilling (2012:15), dokumenterte store likestillingsutfordringer i Norge. En av flere anbefalinger var å stimulere til et flerdimensjonalt likestillingsarbeid innen organisasjoner og mellom organisasjoner. Utvalget fastslo også at det manglet et samrådsforum mellom myndigheter og organisasjoner som arbeider med kjønnslikestilling, og at det er viktig å skape gode offentlige møteplasser om slike spørsmål. Et styrket sivilt samfunn er en forutsetning for å kunne gi likestillingsarbeidet den kraften som er nødvendig for å få til et reelt likestillingsløft. Opprettelsen av Norges kvinnelobby er derfor i tråd med Likestillingsutvalgets anbefalinger. Regjeringen har også tidligere etterspurt etableringen av en slik paraplyorganisasjon for den norske kvinnebevegelsen. Tidligere lagtingspresident, assisterende utenriksråd og styreleder i UNICEF Torild Skard var en sentral pådriver for etableringen av Norges kvinnelobby.

Norges kvinnelobby har som formål å arbeide for å fremme kvinners menneskerettigheter på grunnlag av FNs kvinnekonvensjon (CEDAW), handlingsprogrammet fra FNs 4. kvinnekonferanse i Beijing og andre grunnleggende dokumenter om kvinners friheter og menneskerettigheter. Norges kvinnelobby skal samordne og drive felles saker for kvinnebevegelsen, fremme kvinners felles interesser og informere og påvirke i kvinnepolitiske spørsmål; Norges kvinnelobby har særlig fokus på å være en pådriver overfor og samarbeidspartner for sentrale myndigheter, å bidra til representasjon av den norske kvinnebevegelsen i internasjonale fora, bl.a. i FN-sammenhenger, og å bygge bro mellom kvinnebevegelsen og relevant faglig ekspertise. Norges kvinnelobby har lignende organisasjoner i andre land, særlig Sveriges Kvinnolobby og European Women’s Lobby på EU-nivå, som forbilder. Norges kvinnelobby samler de sentrale organisasjonene i Norge som jobber for jenters og kvinners rettigheter, som ble beskrevet av Likestillings- og diskrimineringsombudet som «selve grunnmuren i arbeidet for å sikre norske kvinner rettigheter». Norges kvinnelobby er religiøst og partipolitisk nøytral. Medlemskap i Norges kvinnelobby er åpent for organisasjoner som er partipolitisk uavhengige og som primært jobber for kvinners interesser i Norge.

Styret er den politiske ledelsen i Norges kvinnelobby; fra 2017 er professor i offentlig rett og tidligere prorektor ved UiO Ragnhild Hennum leder i Norges kvinnelobby. Ekspertutvalget er et uavhengig faglig organ som gir råd om politikk på felt som berører jenters og kvinners situasjon og likestilling; utvalget ledes av professor Cathrine Holst. Norges kvinnelobby koordinerer arbeidet med en egen skyggerapport til FNs kvinnediskrimineringskomité om status for implementeringen av kvinnekonvensjonen i Norge.

Les mer