Norges kvinnelobby – en paraplyorganisasjon for den norske kvinnebevegelsen

Norges kvinnelobby er en bred og inkluderende paraplyorganisasjon for den norske kvinnebevegelsen og har ti medlemsorganisasjoner. Norges kvinnelobby jobber nasjonalt og internasjonalt for å fremme jenters og kvinners menneskerettigheter, for å integrere jenters og kvinners perspektiver i alle politiske, økonomiske og samfunnsmessige prosesser, og for å avskaffe alle former for diskriminering av alle jenter og kvinner. Norges kvinnelobby tar hensyn til forskjeller mellom kvinner og kvinners ulike identiteter, og forstår kvinners interesser bredt i tråd med dette.

Norges kvinnelobby samler både de sentrale kvinneorganisasjonene og de ledende ekspertene på kvinners rettigheter i Norge. Norges kvinnelobby har en sentral funksjon i å følge opp implementeringen av FNs kvinnekonvensjon i Norge.

Bakgrunn

Tidligere styreleder i UNICEF Torild Skard tok initiativ til etableringen av Norges kvinnelobby

Norges kvinnelobby ble etablert i 2014 av de sentrale kvinneorganisasjonene i Norge og består i dag av ti medlemsorganisasjoner. Initiativet til å etablere Norges kvinnelobby ble tatt av tidligere lagtingspresident og styreleder i UNICEF Torild Skard. Norges kvinnelobby er dannet etter modell av bl.a. European Women’s Lobby. Stifterorganisasjonene har i stor grad kjempet frem likestillingen i Norge og det statlige apparatet og lovverket som er knyttet til det, og ble beskrevet av Likestillings- og diskrimineringsombudet som «selve grunnmuren i arbeidet for å sikre norske kvinner rettigheter»:

– Endelig! Det er veldig viktig at så mange kvinneorganisasjoner nå går sammen for å jobbe for en styrket og bedre likestillingssituasjon i Norge

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud

Det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget ledet av Hege Skjeie, med NOUene Struktur for likestilling (2011:18) og Politikk for likestilling (2012:15), dokumenterte store likestillingsutfordringer i Norge. En av flere anbefalinger var å stimulere til et flerdimensjonalt likestillingsarbeid innen organisasjoner og mellom organisasjoner. Utvalget fastslo også at det manglet et samrådsforum mellom myndigheter og organisasjoner som arbeider med kjønnslikestilling, og at det er viktig å skape gode offentlige møteplasser om slike spørsmål. Et styrket sivilt samfunn er en forutsetning for å kunne gi likestillingsarbeidet den kraften som er nødvendig for å få til et reelt likestillingsløft. Opprettelsen av Norges kvinnelobby er derfor i tråd med Likestillingsutvalgets anbefalinger. Hege Skjeie var selv aktivt engasjert i Norges kvinnelobby.

Norges kvinnelobby har som formål å arbeide for å fremme kvinners menneskerettigheter på grunnlag av FNs kvinnekonvensjon (CEDAW), handlingsprogrammet fra FNs 4. kvinnekonferanse i Beijing og andre grunnleggende dokumenter om kvinners friheter og menneskerettigheter. Norges kvinnelobby skal samordne og drive felles saker for kvinnebevegelsen, fremme kvinners felles interesser og informere og påvirke i kvinnepolitiske spørsmål; Norges kvinnelobby har særlig fokus på å være en pådriver overfor og samarbeidspartner for sentrale myndigheter, å bidra til representasjon av den norske kvinnebevegelsen i internasjonale fora, bl.a. i FN-sammenhenger, og å bygge bro mellom kvinnebevegelsen og relevant faglig ekspertise. Norges kvinnelobby samler de sentrale organisasjonene i Norge som jobber for jenters og kvinners rettigheter.

Norges kvinnelobby er inkluderende og har som oppgave å ivareta interessene til alle som identifiserer seg som kvinner. Norges kvinnelobby er religiøst og partipolitisk nøytral. Medlemskap i Norges kvinnelobby er åpent for organisasjoner som er partipolitisk uavhengige, som arbeider for kvinners interesser, bekjemper all diskriminering og tar hensyn til forskjeller mellom kvinner og ulike identiteter (herunder seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk). Medlemsorganisasjonene i Norges kvinnelobby har medlemmer av alle kjønn.

Styret er den politiske ledelsen i Norges kvinnelobby. Ekspertutvalget gir faglige råd og råd om politikk på felt som berører jenters og kvinners situasjon og som kan fremme likestilling og styrke kvinners rettigheter. Norges kvinnelobby koordinerer arbeidet med en egen skyggerapport til FNs kvinnediskrimineringskomité om status for implementeringen av kvinnekonvensjonen i Norge.

Les mer

Visuell profil

  • Logo (primærlogo)
  • Logo 2 (hvit versjon; til bruk på farget bakgrunn)