Norges kvinnelobby – en paraplyorganisasjon for den norske kvinnebevegelsen

Norges kvinnelobby (NKL) er en bred og inkluderende paraplyorganisasjon for den norske kvinnebevegelsen og har ti medlemsorganisasjoner. NKL arbeider for å fremme alle jenters og kvinners menneskerettigheter og et likestilt samfunn, for å integrere alle jenters og kvinners perspektiver i alle politiske, økonomiske og samfunnsmessige prosesser, og for å avskaffe alle former for diskriminering av alle jenter og kvinner.

NKL har som formål å fremme alle jenters og kvinners menneskerettigheter på grunnlag av FNs kvinnekonvensjon (CEDAW) og andre menneskerettsinstrumenter. NKL samler både de sentrale kvinneorganisasjonene og de ledende ekspertene på jenters og kvinners menneskerettigheter i Norge, og ble etablert i tråd med anbefalingene fra det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget.

NKL har fokus på å være en pådriver overfor og samarbeidspartner for sentrale myndigheter, å bidra til representasjon av den norske kvinnebevegelsen i internasjonale fora, å følge opp kvinnekonvensjonen og andre internasjonale forpliktelser og å bygge bro mellom kvinnebevegelsen og faglig ekspertise. NKL overvåker implementeringen av kvinnekonvensjonen i Norge og arbeider for å fremme konvensjonens synlighet og relevans i samfunnet. NKL har en samlende, menneskerettsorientert plattform forankret i en faglig og interseksjonell forståelse av CEDAW og andre menneskerettsinstrumenter. Som menneskerettsorientert forening legger NKL dermed vekt på å ivareta jenter og kvinner i all sin mangfoldighet og er mot alle former for diskriminering som krenker menneskerettighetene, herunder alle former for rasisme, homofobi, transfobi og funksjonsdiskriminering.

Bakgrunn

Psykolog og politiker Torild Skard og professor Margunn Bjørnholt, NKLs stifter og første leder, foran veggmaleriet «Drømmen om freden», Palais des Nations, 2014

Norges kvinnelobby ble etablert i 2014 av de sentrale kvinneorganisasjonene i Norge og en rekke eksperter, og består i dag av ti medlemsorganisasjoner. Norsk Kvinnesaksforening (NKF) tok initiativ til etableringen i 2013, og bak initiativet stod NKF-lederne Margunn Bjørnholt, Karin Bruzelius og Torild Skard. NKFs ledelse startet planleggingen av NKL tidlig i 2013, NKFs arbeidsutvalg vedtok å etablere NKL sommeren 2013 og NKF inviterte andre organisasjoner som deltagere høsten 2013. Medlemsorganisasjonene har i stor grad kjempet frem likestillingen i Norge og det statlige apparatet og lovverket som er knyttet til det, og ble beskrevet av Likestillings- og diskrimineringsombudet som «selve grunnmuren i arbeidet for å sikre norske kvinner rettigheter»:

– Endelig! Det er veldig viktig at så mange kvinneorganisasjoner nå går sammen for å jobbe for en styrket og bedre likestillingssituasjon i Norge

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud

Det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget ledet av Hege Skjeie, med NOUene Struktur for likestilling (2011:18) og Politikk for likestilling (2012:15), dokumenterte store likestillingsutfordringer i Norge. En av flere anbefalinger var å stimulere til et flerdimensjonalt likestillingsarbeid innen organisasjoner og mellom organisasjoner. Utvalget fastslo også at det manglet et samrådsforum mellom myndigheter og organisasjoner som arbeider med kjønnslikestilling, og at det er viktig å skape gode offentlige møteplasser om slike spørsmål. Et styrket sivilt samfunn er en forutsetning for å kunne gi likestillingsarbeidet den kraften som er nødvendig for å få til et reelt likestillingsløft. Etableringen av Norges kvinnelobby er derfor i tråd med Likestillingsutvalgets anbefalinger. Hege Skjeie var selv aktivt engasjert i Norges kvinnelobby. Fra etableringen satte NKL fokus på økt kunnskap om kvinnekonvensjonen og utfylling av hvite flekker på kartet i likestillingsarbeidet, som kjønnsperspektivet i offentlige budsjetter.

Norges kvinnelobby kjemper for alle jenters og kvinners menneskerettigheter

Norges kvinnelobby har som formål å fremme alle jenters og kvinners menneskerettigheter på grunnlag av FNs kvinnekonvensjon, handlingsprogrammet fra FNs 4. kvinnekonferanse i Beijing og andre menneskerettsinstrumenter og grunnleggende dokumenter om kvinners friheter og menneskerettigheter. Oppfølgingen av kvinnekonvensjonen er et viktig fokus for Norges kvinnelobby. NKL overvåker implementeringen av kvinnekonvensjonen i Norge og arbeider for å fremme konvensjonens synlighet og relevans i samfunnet.

Vi arbeider mot vold mot jenter og kvinner, for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, for representasjon av kvinner der beslutninger fattes, for å styrke kvinne- og likestillingsperspektivet i utenrikspolitikk – f.eks. gjennom feministisk utenrikspolitikk og kvinner, fred og sikkerhet-agendaen – og for likestilling i arbeidslivet og økonomisk rettferdighet, bl.a. gjennom å sette fokus på behovet for kjønnsbudsjettering.

Norges kvinnelobby har fokus på å være en pådriver overfor og samarbeidspartner for sentrale myndigheter, å bidra til representasjon av den norske kvinnebevegelsen i internasjonale fora, særlig i FN-systemet, og å bygge bro mellom kvinnebevegelsen og fagmiljøer, både på det kvinnerettslige og menneskerettslige feltet, og andre relevante fagområder.

[CEDAW]-komiteens forståelse av kvinnekjønn som en sammensatt og flerdimensjonal kategori innebærer at både lesbiske kvinner og transkvinner er omfattet av konvensjonsvernet

Anne Hellum, professor i offentlig rett og medlem av NKLs ekspertutvalg

I vårt arbeid for jenters og kvinners menneskerettigheter tar Norges kvinnelobby utgangspunkt i CEDAW-komiteens interseksjonelle perspektiv på jenter og kvinner som sammensatte og flerdimensjonale kategorier, og komiteens forståelse av diskriminering i samsvar med internasjonale menneskerettighetsnormer. Norges kvinnelobby arbeider for å bekjempe all diskriminering av alle jenter og kvinner i tråd med denne brede forståelsen, og har dermed som oppgave å ivareta interessene til alle som identifiserer seg som jenter og kvinner (mer her). Rasisme, homofobi, transfobi, funksjonsdiskriminering og andre former for diskriminering som krenker menneskerettighetene er derfor ikke forenlig med Norges kvinnelobbys formål og vedtekter. Kvinnebevegelsen i Norge ser med stor bekymring på antigenderbevegelsens undergraving av alle jenters og kvinners og seksuelle og kjønnsminoriteters menneskerettigheter.

Organisasjon

Medlemskap i Norges kvinnelobby er åpent for organisasjoner som godtar NKLs politiske plattform. Norges kvinnelobby har en samlende, menneskerettsorientert politisk plattform forankret i en moderne (og faglig) interseksjonell forståelse av sentrale menneskerettsinstrumenter som FNs kvinnekonvensjon. Vi tilhører derfor ikke noen bestemt feministisk retning, men har som bred og inkluderende paraplyorganisasjon som mål å favne en rekke forskjellige organisasjoner og ta hensyn til mangfoldet blant jenter og kvinner. NKL er religiøst og partipolitisk nøytral. NKL stiller ikke bestemte krav til medlemsorganisasjonenes kjønnssammensetning, kun om et formål om å arbeide for kvinners interesser, bekjempe diskriminering av alle jenter og kvinner og ta hensyn til mangfoldet blant jenter og kvinner. NKLs medlemsorganisasjoner har medlemmer av alle kjønn.

Norges kvinnelobby har tradisjon for at styret kan bestå av både representanter for medlemsorganisasjonene og eksperter på temaer som er relevante for Norges kvinnelobby. Ekspertutvalget gir faglige råd og råd om politikk på felt som berører jenters og kvinners situasjon og som kan fremme likestilling og styrke kvinners rettigheter. Norges kvinnelobby koordinerer arbeidet med en egen skyggerapport til FNs kvinnediskrimineringskomité om status for implementeringen av kvinnekonvensjonen i Norge.

Norges kvinnelobby har siden 2015 deltatt i den norske offisielle delegasjonen til FNs kvinnekommisjon (CSW) og er representert i Likestillings- og diskrimineringsombudets fagråd og Bufdirs likestillingsråd. Norges kvinnelobby, FOKUS og fire andre organisasjoner var arrangører av det tradisjonsrike fakkeltoget til ære for fredsprisvinnerne Nadia Murad og Denis Mukwege i Oslo i 2018. Murad og Mukwege fikk Nobels fredspris for sin «kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter».

NKLs ledere har vært Margunn Bjørnholt, Gunhild Vehusheia, Ragnhild Hennum, Lone Alice Johansen og Bjørk Gudmundsdottir Jonassen.

Les mer

Visuell profil

NKL har for det meste brukt en logovariant med lilla som hovedfarge. Når logoen gjengis på farget bakgrunn bør det brukes en hvit logo.

  • Logo (primærlogo)
  • Logo 2 (hvit versjon; til bruk på farget bakgrunn)
  • Logo 3 (Pride-versjon)