Norges kvinnelobby – en paraplyorganisasjon for den norske kvinnebevegelsen

Norges kvinnelobby (NKL) er en bred og inkluderende paraplyorganisasjon for den norske kvinnebevegelsen og har ti medlemsorganisasjoner. NKL arbeider for å fremme alle jenters og kvinners menneskerettigheter og et likestilt samfunn, for å integrere alle jenters og kvinners perspektiver i alle politiske, økonomiske og samfunnsmessige prosesser, og for å avskaffe alle former for diskriminering av alle jenter og kvinner.

NKL har som formål å fremme alle jenters og kvinners menneskerettigheter på grunnlag av FNs kvinnekonvensjon (CEDAW) og andre grunnleggende dokumenter om kvinners friheter og menneskerettigheter. NKL samler både de sentrale kvinneorganisasjonene og de ledende ekspertene på jenters og kvinners rettigheter i Norge, og ble etablert i tråd med anbefalingene fra det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget. NKL har fokus på å være en pådriver overfor og samarbeidspartner for sentrale myndigheter, å bidra til representasjon av den norske kvinnebevegelsen i internasjonale fora, å følge opp kvinnekonvensjonen og andre internasjonale forpliktelser og å bygge bro mellom kvinnebevegelsen og faglig ekspertise. NKL overvåker implementeringen av kvinnekonvensjonen i Norge og arbeider for å fremme konvensjonens synlighet og relevans i samfunnet. NKL arbeider mot alle former for diskriminering av alle jenter og kvinner, og tar utgangspunkt i CEDAW-komiteens forståelse av diskriminering i et interseksjonelt perspektiv og i komiteens forståelse av jenter og kvinner som sammensatte og flerdimensjonale kategorier. NKL er dermed mot alle former for rasisme, homofobi, transfobi og funksjonsdiskriminering.

Bakgrunn

Psykolog og politiker Torild Skard og professor Margunn Bjørnholt, NKLs første leder, foran veggmaleriet «Drømmen om freden», Palais des Nations, 2014

Norges kvinnelobby ble etablert i 2014 av de sentrale kvinneorganisasjonene i Norge og består i dag av ti medlemsorganisasjoner. Bak initiativet stod Margunn Bjørnholt, Karin Bruzelius og Torild Skard fra Norsk Kvinnesaksforening. Stifterorganisasjonene har i stor grad kjempet frem likestillingen i Norge og det statlige apparatet og lovverket som er knyttet til det, og ble beskrevet av Likestillings- og diskrimineringsombudet som «selve grunnmuren i arbeidet for å sikre norske kvinner rettigheter»:

– Endelig! Det er veldig viktig at så mange kvinneorganisasjoner nå går sammen for å jobbe for en styrket og bedre likestillingssituasjon i Norge

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud

Det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget ledet av Hege Skjeie, med NOUene Struktur for likestilling (2011:18) og Politikk for likestilling (2012:15), dokumenterte store likestillingsutfordringer i Norge. En av flere anbefalinger var å stimulere til et flerdimensjonalt likestillingsarbeid innen organisasjoner og mellom organisasjoner. Utvalget fastslo også at det manglet et samrådsforum mellom myndigheter og organisasjoner som arbeider med kjønnslikestilling, og at det er viktig å skape gode offentlige møteplasser om slike spørsmål. Et styrket sivilt samfunn er en forutsetning for å kunne gi likestillingsarbeidet den kraften som er nødvendig for å få til et reelt likestillingsløft. Opprettelsen av Norges kvinnelobby er derfor i tråd med Likestillingsutvalgets anbefalinger. Hege Skjeie var selv aktivt engasjert i Norges kvinnelobby. Norges kvinnelobby er inspirert av European Women’s Lobby og tilsvarer også i stor grad brede paraplyorganisasjoner i andre land slik som Deutscher Frauenrat og CEDAW-Allianz i Tyskland.

Grunnlag og fokus

Norges kvinnelobby har som formål å fremme kvinners menneskerettigheter på grunnlag av FNs kvinnekonvensjon, handlingsprogrammet fra FNs 4. kvinnekonferanse i Beijing og andre grunnleggende dokumenter om kvinners friheter og menneskerettigheter. Oppfølgingen av kvinnekonvensjonen er et viktig fokus for Norges kvinnelobby. NKL overvåker implementeringen av kvinnekonvensjonen i Norge og arbeider for å fremme konvensjonens synlighet og relevans i samfunnet. Norges kvinnelobby har også fokus på å være en pådriver overfor og samarbeidspartner for sentrale myndigheter, å bidra til representasjon av den norske kvinnebevegelsen i internasjonale fora, bl.a. i FN-sammenhenger, og å bygge bro mellom kvinnebevegelsen og faglig ekspertise.

I vårt arbeid for jenters og kvinners rettigheter tar Norges kvinnelobby utgangspunkt i CEDAW-komiteens forståelse av jenter og kvinner som sammensatte og flerdimensjonale kategorier, og i CEDAW-komiteens forståelse av diskriminering av jenter og kvinner i et interseksjonelt perspektiv. Norges kvinnelobby arbeider for å bekjempe all diskriminering av alle jenter og kvinner i tråd med denne brede forståelsen, og har dermed som oppgave å ivareta interessene til alle som identifiserer seg som jenter og kvinner (se mer her). Rasisme, homofobi, transfobi, funksjonsdiskriminering og andre former for diskriminering som krenker minoritetsgruppers menneskerettigheter er derfor ikke forenlig med Norges kvinnelobbys vedtekter. Kvinnebevegelsen i Norge ser med stor bekymring på antigenderbevegelsens undergraving av alle jenters og kvinners og seksuelle og kjønnsminoriteters menneskerettigheter.

[CEDAW]-komiteens forståelse av kvinnekjønn som en sammensatt og flerdimensjonal kategori innebærer at både lesbiske kvinner og transkvinner er omfattet av konvensjonsvernet

Anne Hellum, professor i offentlig rett og medlem av NKLs ekspertutvalg

Norges kvinnelobby er religiøst og partipolitisk nøytral. Medlemskap i Norges kvinnelobby er åpent for organisasjoner som godtar NKLs politiske plattform. NKL stiller ikke bestemte krav til medlemsorganisasjonenes kjønnssammensetning, kun om et formål om å arbeide for kvinners interesser, bekjempe diskriminering av alle jenter og kvinner og ta hensyn til forskjeller mellom kvinner og ulike identiteter. NKLs medlemsorganisasjoner har medlemmer av alle kjønn.

Norges kvinnelobby har tradisjon for at styret kan bestå av både representanter for medlemsorganisasjonene og eksperter på temaer som er relevante for Norges kvinnelobby. Ekspertutvalget gir faglige råd og råd om politikk på felt som berører jenters og kvinners situasjon og som kan fremme likestilling og styrke kvinners rettigheter. Norges kvinnelobby koordinerer arbeidet med en egen skyggerapport til FNs kvinnediskrimineringskomité om status for implementeringen av kvinnekonvensjonen i Norge.

Norges kvinnelobby har siden 2015 deltatt i den norske offisielle delegasjonen til FNs kvinnekommisjon (CSW) og er representert i Likestillings- og diskrimineringsombudets fagråd og Bufdirs likestillingsråd. Norges kvinnelobby og fem andre organisasjoner var arrangører av det tradisjonsrike fakkeltoget til ære for fredsprisvinnerne Nadia Murad og Denis Mukwege i Oslo i 2018. Murad og Mukwege fikk Nobels fredspris for «deres kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter».

NKLs ledere har vært Margunn Bjørnholt, Gunhild Vehusheia, Ragnhild Hennum, Lone Alice Johansen og Bjørk Gudmundsdottir Jonassen.

Les mer

Visuell profil

Styret vedtok i 2014 at NKLs logo kan gjengis i ulike farger. NKL har for det meste brukt en logovariant med lilla som hovedfarge. Når logoen gjengis på farget bakgrunn bør det brukes en hvit logo.

  • Logo (primærlogo)
  • Logo 2 (hvit versjon; til bruk på farget bakgrunn)
  • Logo 3 (Pride-versjon)